akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 05.07.2013

Aktualnych ofert: 3127
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Lubin
Budowa acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem elektrycznym na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz organizacją ruchu i budową lewoskrętów wzdłuż ul. Jana Pawła II

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem elektrycznym na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz organizacją ruchu i budową lewoskrętów wzdłuż ul. Jana Pawła II
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Jana Pawła II w Lubinie poprzez budowę lewoskrętów w ul. Kamienną i ul. Miedzianą oraz budowa dwóch skoordynowanych sygnalizacji świetlnych: acyklicznej i akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Miedzianą i ul. Gwarków w Lubinie oraz sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy markecie Biedronka w tym wykonanie między innymi następujących podstawowych elementów:
a) montaż i oprogramowanie aparatu sterowniczego,
b) montaż konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatorów świetlnych, sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych,
c) wykonanie przepustów kablowych pod jezdniami,
d) kanalizacja kablowa dla kabli sygnalizacyjnych (budowa studni kablowych i ułożenie rur osłonowych),
e) ułożenie w kanalizacji kablowej kabli sygnalizacyjnych,
f) montaż zestawu pomiarowo-rozdzielczego,
g) wykonanie pętli detekcyjnych w nawierzchni jezdni,
h) odtworzenie nawierzchni chodników, jezdni i zieleni,
i) pomiary, próby i uruchomienie sygnalizaji,
j) oznakowanie pionowe i poziome,
k) budowa lewoskrętów o nawierzchni asfaltowej z warstwą ścieralnej SMA 8 redukującą hałas,
l) montaż barier ochronnych.
Szczegółowy zakres i wymogi zamówienia określa: przedmiar robót, udostępniona wraz z niniejszą SIWZ dokumentacja projektowa, w szczególności projekty budowalne, a także Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące odpowiednio Załączniki: 9,10,11 do SIWZ
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45233294-6
  • 45233140-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych)


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp-lubin.dolnyslask.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, pok. 204
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2013 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin, pok. 204
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.