akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 16.04.2013

Aktualnych ofert: 2898
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Kętrzyn
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 zlokalizowanej przy ulicy Moniuszki w Kętrzynie (dz. nr 454 , dz. nr 461 obręb 6) obejmująca rozbiórkę istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem i budowę obiektu hali sportowej z łącznikiem wg dokumentacji projektowej opracowanej przez APA Autorską Pracownię Architektury Małgorzaty Zakrzewskiej, w skład której wchodzą m.in.:
A) Wyburzenia, rozbiórki i demontaże w istniejącej Sali gimnastycznej oraz łączniku :
1) Demontaż wentylatorów dachowych, systemu rynnowego, pokrycia dachowego oraz stolarki drzwiowej i okiennej - wg dok. projektowej
2) Rozbiórka stropodachu - wg dok. projektowej
3) Rozbiórka ścian nośnych - wg dok. projektowej
4) Rozbiórka ścian działowych - wg dok. projektowej
5) Rozbiórka stropu łącznika - wg dok. projektowej
6) Rozbiórka posadzek - wg dok. projektowej
7) Rozbiórka ścian piwnic i fundamentów - wg dok. Projektowej
UWAGA: Powstałe odpady na skutek rozbiórek należy poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. z 2007 roku Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) na koszt Wykonawcy. Stolarkę okienną, drzwiową oraz grzejniki
w stanie nie uszkodzonym złożyć na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie przy ulicy Moniuszki.
B) Budowę przyłączy do budynku oraz przebudowę istniejących sieci:
- Budowa kanalizacji sanitarnej- wg dok. projektowej
- Budowa kanalizacji deszczowej - wg dok. projektowej
- Przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej- wg dok. projektowej
- Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej- wg dok. projektowej
UWAGA: Przyłącza: energetyczne, gazowe wykonane będą przez dysponentów tych sieci w ramach umów przyłączeniowych z Zamawiającym.
C) Budowę hali sportowej polegającą między innymi na:
Wybudowaniu obiektu hali sportowej jako
- budynku dwukondygnacyjnego z niskim parterem, gdzie zlokalizowane są sale pomocnicze, pomieszczenia obsługi, oraz parterem ze zlokalizowaną halą sportową
o wymiarach 21.4 x 40,0 m z widownią na 130 miejsc,
połączonego z istniejącym budynkiem szkoły,
- trzykondygnacyjnym łącznikiem (niski parter, parter, piętro) pełniącego funkcję komunikacyjną, gdzie również zlokalizowane są pomieszczenia sanitarne i magazynowe.
D) Wykonanie instalacji wewnętrznych budynku:
- Wodociągowej i wody ciepłej w tym zasilania hydrantów p.pożarowych,
- Kanalizacji sanitarnej,
- Centralnego ogrzewania i technologii kotłowni opalanej gazem,
- Instalacji ciepła technologicznego,
- Gazowej i zasilania kotłowni,
- Wentylacji mechanicznej,
- Elektrycznej (oświetlenia ogólnego i miejscowego, oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia awaryjnego i podświetlenia znaków kierunkowych ewakuacji, gniazd ogólnego przeznaczenia, zasilania odbiorów technologicznych, zasilania odbiorów wentylacyjnych, ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych),
- Odgromowej,
- Teletechnicznej (teleinformatycznej),
- Monitoringu,
- Nagłośnienia hali
E) Wykonanie elementów zewnętrznych zagospodarowania terenu:
- Wybudowaniu muru oporowego w lokalizacji fragmentu istniejącego muru oporowego przeznaczonego do wyburzenia,
- Wybudowaniu drogi pożarowej (ok. 1306 m2) zlokalizowanej:
- wewnątrz działki,
- od strony południowo - zachodniej na przyległym terenie do przedmiotowej działki - plac utwardzony na dz. nr 461 obr. 6 (utwardzenie terenu na dz. nr 461 obr. 6 nie jest objęty decyzją o pozwoleniu na budowę lecz odrębnym zgłoszeniem o przystąpieniu do robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę),
- Wykonanie ciągów pieszych (ok. 497 m2) i powierzchni zieleńców (ok. 524 m2)
- Wykonanie schodów zewnętrznych
F) Wykonanie dodatkowych dokumentów odbioru (poza wynikającymi z odnośnych przepisów i praktyki budowlanej):
- Pomiar wydatku wody dwóch zewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych zlokalizowanych najbliżej budynku hali sportowej
- Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu/budynku
- Opracowanie instrukcji ochrony przeciwpożarowej budynku i wyposażenie budynku zgodnie z instrukcją w podstawowy sprzęt ochrony przeciwpożarowej.
- Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej wybudowanego obiektu.
G) Wykonanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń budynku hali sportowej i łącznika (stylistyka umeblowania, kolorystyka ścian, posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementów wystroju wnętrz) w terminie 90 dni roboczych od dnia podpisania umowy na roboty budowlane.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji rozwiązań materiałowych i jakościowych z projektantem aranżacji. Część tych ustaleń np. dotycząca kolorystyki malowań ścian oraz kolorystyki i jakości materiału posadzkowego będzie wykorzystana przez Wykonawcę w robotach wykończeniowych, część ustaleń/projektu np. elementów wystroju wnętrz (umeblowanie, itp.) będzie wykorzystana przez Zamawiającego w odrębnych zamówieniach w procedurze przetargu nieograniczonego.
Uwaga: Wycenę tego punktu przedstawić jako pozycję wyceny ofertowej robót budowlanych element pn. roboty przygotowawcze.
H) Wyposażenie obiektu w sprzęt:
- sportowy
Wyposażenie siłowni, sali bilardowej - są wyłączone z niniejszego postępowania - zostaną zakupione przez zamawiającego w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia frontu robót podwykonawcom Zamawiającego celem wyposażenia obiektu w sprzęt sportowy.
- gaśniczy
Wyposażenie i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie obiektu hali sportowej
i łącznika.
I) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne tj. PSP Państwową Straż Pożarną, PINB, SANEPID celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
2) Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa pn.: Dokumentacja projektowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie wykonana przez Małgorzatę Zakrzewską - Strolman prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą APA Autorska Pracownia Architektury Małgorzaty Zakrzewskiej z siedzibą 03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 4B lok 18. - załącznik nr 7 do SIWZ oraz - istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.
3) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
 • 45000000-7
 • 45100000-8
 • 45200000-9
 • 45212225-9
 • 45300000-0
 • 45310000-3
 • 45330000-9
 • 45420000-7
 • 45430000-0
 • 45331100-7
 • 45440000-3
 • 45443000-4
 • 45400000-1
 • 45314300-4
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.07.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium,
2) wadium w wysokości 90.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert,
3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 07.05.2013 r. do godz. 10:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot.
6) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
7) Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
8) Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone:
1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie
2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.
10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 10:00, miejsce: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Punkt Informacyjny (parter Urzędu)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.