akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 11.10.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Sławatycze
Budowa( modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 101107 w miejscowości Mościce Dolne od km 0+550 do km 0+750 ,55

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa( modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 101107 w miejscowości Mościce Dolne od km 0+550 do km 0+750 ,55
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Roboty pomiarowe - 0,200,55km
- mechaniczne karczowanie pni drzew - 4szt.
- roboty ziemne wykonywane spycharką - 74m3
- mechaniczne formatowanie i zagęszczanie nasypów - 74 m3
- Roboty wykonywane koparką - 254 m3
- koryta wykonywane mechanicznie gł. 30cm. - 1220m2
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża - 1220m2
- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego grub 20cm - 1220 m2
- wykonanie nawierzchni z płyt 100x75 cm grubości 12 cm - 1220m2
- Plantowanie powierzchni poboczy - 726,00m2.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45111000-8
  • 45112000-5
  • 45233000-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 25.11.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: ustala się wadium wysokości 3 500,00zł.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.slawatycze.biuletyn.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Sławatycze ul. Rynek 14 21-515 Sławatycze
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2013 09:00, miejsce: Urząd Gminy Sławatycz ul. Rynek 14 21-515 Sławatycze
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.