akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 09.10.2013

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Bychawa
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165295/2013
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Gałęzowskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Woli Gałęzowskiej.
Lokalizacja: Wola Gałęzowska 116a, działki nr 537/1, 537/3, 537/5, 537/8.
Krótka charakterystyka: budynek niepodpiwniczony, I kondygnacyjny - sala sportowo - widowiskowa (o pow. 287,38 m2) z zapleczem szatniowo-socjalnym z łącznikiem, , w łączniku zaprojektowano dwie sale lekcyjne z komunikacją, powierzchnia zabudowy - 583,40m², kubatura 4505,00m3, wysokość budynku hali: 9,63m
ETAP I:
STAN ZEROWY roboty ziemne, fundamenty ze zbrojeniem
ETAP II:
STAN ZEROWY: warstwy podposadzkowe ze zbrojeniem
STAN SUROWY konstrukcja stalowa, żelbetowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach, ślusarka zewnętrzna, ślusarka i stolarka drzwiowa
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE tynki, okładziny, malowanie i licowanie, posadzki, wyposażenie dodatkowe, schody zewnętrzne + podjazd dla osób niepełnosprawnych, opaska wokół budynku
INSTALACJE SANITARNE: instalacja ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, kotłownia gazowa z instalacjami, instalacja wentylacji, instalacja wod-kan.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE: tablice rozdzielcze, instalacje wewnętrzne, inst. w kotłowni, instalacja odgromowa i ekwipotencjalna, oświetlenie zewnętrzne terenu, pomiary
INSTALACJE ELEKTRYCZNE : oświetlenie zewnętrzne terenu - zalicznikowa linia energetyczna
WYPOSAŻENIE STAŁE: boisk do koszykówki i siatkówki (główne + 2 treningowe), boiska do piłki ręcznej, w drabinki, piłkochwyty, kotara grodząca, tablica wyników.
WYPOSAŻENIE AKCESORIA: wózek na piłki zamykany, stojak na piłki przejezdny, wózek na materace, uchwyt magazynowy na słupki do siatkówki, wózki do transportu bramek, regał magazynowy
PRZYŁĄCZA: hydrantowe p.poż. i kanalizacyjne
ZAGOSPODAROWANIE terenu z utwardzeniem - droga dojazdowa z kostki betonowej - 398,50m² - parking - 128,00m2 - place i chodniki - 51,00m² - zieleń - 300,00m²
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót - zał. nr 7, dokumentacja projektowa - zał. nr 8 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 9.
Podane w dokumentacji projektowej i innych dokumentach nazwy materiałów i urządzeń oraz producentów należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej.
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym dofinansowana jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i stanowi część kwalifikowaną, natomiast budowa łącznika z salami lekcyjnymi stanowi część niekwalifikowaną.
2. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny oferty do realizacji prac wynikających wprost z dokumentacji projektowej, z warunków technicznych i uzgodnień wydanych przez firmy branżowe, jak również nieujętych w dokumentacji a niezbędnych do wykonania zakresu robót objętych zamówieniem m. in.:
a) opracowania harmonogram rzeczowo-finansowego dla wykonania robót objętych umową i przedłożenia go do zatwierdzenia najpóźniej w terminie zawarcia umowy,
b) zapewnienia kierowania robotami w poszczególnych branżach przez osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
c) właściwego zabezpieczenia terenu prowadzenia robót - ponoszenia odpowiedzialności finansowej za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, ograniczenia oddziaływania budowy na Szkołę Podstawową, utrzymywania właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie budowy, np. przez ustawienie przenośnych toalet,
d) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
e) robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, dozorowania, doprowadzenia wody, energii elektrycznej do placu budowy (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych), montaż liczników ich poboru,
f) zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach, pozwoleniach oraz nadzorze,
g) zapewnienia koniecznych nadzorów, kontroli, włączenia w czynne sieci, odbiorów technicznych wykonywanych przez przedstawicieli zarządców mediów ,
h) zapewnienia obsługi i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót,
i) sporządzenia dla wykonanych obiektów dokumentacji powykonawczej,
j) utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku, wykonywania robót budowlanych w sposób nie zakłócający pracy pobliskiego obiektu, uzgodnienia z dyrektorem szkoły podstawowej prac związanych z wysokim poziomem hałasu, przed przystąpieniem do ich wykonywania,
k) wykonania badań powykonawczych pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, itp.,
l) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,
ł) przeszkolenia osób wskazanych przez użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i systemów zainstalowanych w obiekcie, oraz opracowanie instrukcji użytkowania,
m)skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokołów badań i prób, sprawozdań, niezbędnych świadectw kontroli jakości, dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń,
n) opracowania dokumentów koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków dokumentacji niezbędnej do uzyskania ostatecznego pozwolenia,
o) opracowania kosztorysów powykonawczych do celów rozliczeniowych z instytucją dotującą,
p) udzielenia gwarancji na okres 54 miesięcy w odniesieniu do robót sanitarnych, oraz 36 miesięcy na roboty ogólnobudowlane - licząc od daty odbioru robót - usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
r) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45212222-8
  • 45214200-2
  • 45231300-8
  • 45310000-3
  • 45331000-6
  • 45331000-7
  • 45332300-6
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2523468.66 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.