akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 05.12.2012

Aktualnych ofert: 2777
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Olsztyn
Budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Biesal, Obręb Tomaryny, Gmina Gietrzwałd.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa schroniska dla zwierząt w miejscowości Biesal, Obręb Tomaryny, Gmina Gietrzwałd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A) Przedmiotem zamówienia jest:
a) budowa zaplecza administracyjno - socjalnego do obsługi schroniska;
b) budowa boksów dla zwierząt (100 boksów dla psów);
c) budowa wiaty gospodarczej;
d) budowa wybiegów dla psów i kompleksów parkowych;
e) utwardzenie, ogrodzenie i zagospodarowanie terenu.
B) Zakres robót budowlanych został określony w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym, opracowanym przez DWD Architekci pracownię architektoniczną, który stanowi załącznik do SIWZ.
C) Zestawienie powierzchni schroniska:
a) Powierzchnia zabudowy- 851,96 m2 (budynek socjalny, wiata gospodarcza, boksy dla psów);
b) Powierzchnia biologicznie czynna- 5 386,54 m2 (w tym dwa ogrodzone wybiegi dla psów i dwa kompleksy parkowe);
c) Nawierzchnia utwardzona: Place, ścieżki, drogi - 938,00 m2.
D) W zakres zamówienia nie wchodzą elementy tzw. II etapu określonego w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym (w tym: budowa sieci zewnętrznej wodociagowej, budowa instalacji c.o., budowa pompy ciepła, budowa dodatkowych boksów dla zwierząt, ).

E) Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami do niniejszej SIWZ i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
F) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze
zmianami).
G) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń technicznych oraz elementów wyposażenia równoważnych opisywanym w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.
H) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia techniczne i elementy wyposażenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
I) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych.
J) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
K) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.
Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
 • 45223600-2
 • 45310000-3
 • 45311100-1
 • 45315700-5
 • 45317000-2
 • 45311200-2
 • 45314300-4
 • 45232000-2
 • 45332000-3
 • 45000000-7
 • 45231300-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.07.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warmiński Związek Gmin, adres: 10-516 Olsztyn pl. gen. Bema 5 (pok. 237) Opłata za wersję papierową wynosi 400zł.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2012 08:30, miejsce: Warmiński Związek Gmin, adres: 10-516 Olsztyn pl. gen. Bema 5 (pok. 237)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.