akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 11.07.2013

Aktualnych ofert: 3169
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Ciechanów
Budowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza z chodnikami i kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia ulicznego w Ciechanowie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza z chodnikami i kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia ulicznego w Ciechanowie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest :

Budowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia i Gombrowicza z chodnikami i kanalizacją deszczową, przebudową oświetlenia ulicznego w Ciechanowie realizowana na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej (Projekt Budowlany) i pozwolenia na budowę AB.6740.241/13 decyzja nr 261/13 z dnia 20 czerwca 2013r. oraz projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obejmujących odpowiednio branże drogową, sanitarną i elektryczną w podziale na:

- Projekt budowlany - branża drogowa i kanalizacja deszczowa
- Projekt wykonawczy - branża drogowa i kanalizacja deszczowa
- Projekt budowlany - branża elektryczna
- Projekt wykonawczy - branża elektryczna
- Przedmiar robót
- Specyfikacje techniczne, które stanowią załączniki do SIWZ
Przedmiot umowy określony powyżej będzie realizowany zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym. Zamawiający zwraca uwagę, że budżet Gminy Miejskiej Ciechanów przewiduje na rok 2013 kwotę 1 300 000, 00zł na przedmiotowe zadanie inwestycyjne. Wykonawca nie może uwzględnić wyższej kwoty w harmonogramie robót na 2013 rok
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45111300-1
  • 45100000-8
  • 45233252-0
  • 45231100-6
  • 45233222-1
  • 45231400-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.07.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 zł PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 54821300082001008888880010 w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
b. poręczeniach bankowych;
c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d. gwarancjach bankowych;
e. gwarancjach ubezpieczeniowych;
f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.umciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ciechanów, Pl. Jana Pawła II, pokój nr 115, Stanowisko ds Zamówień Publicznych
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2013 10:00, miejsce: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ciechanowie przy ul. Wodnej 1 w Biurze Obsługi Interesanta w Biurze Podawczym na parterze budynku
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi 26.07.2013r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna przy ul. Wodnej 1, parter budynku). 2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.