akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 02.12.2013

Aktualnych ofert: 3396
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Wieliczka
Dostawa pomocy dydaktycznych dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka - w ramach projektu Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka - w ramach projektu Edukacja naszą szansą realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1 Informacje o projekcie
Projekt pn: Edukacja naszą szansą jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Wieliczka. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI - dla 11 szkół podstawowych na terenie Gminy Wieliczka tj: SP w Byszycach, SP Golkowicach, SP w Gorzkowie, SP w Grabiu, SP w Grajowie, SP w Janowicach, SP w Koźmicach Wielkich, SP w Mietniowie, SP w Podstolicach, SP w Raciborsku i SP Sygneczowie.
Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikach od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pomocy dydaktycznych do poszczególnych szkół zgodnie z opisem zawartym w zał od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest do dostawy nowych pomocy dydaktycznych wolnych od obciążeń prawami osób trzecich, do miejsc wskazanych dla poszczególnych części zamówienia zgodnie z załącznikami od nr 5.1 do nr 5.11 do SIWZ
Osobą odpowiedzialną za odbiór pomocy dydaktycznych w każdej szkole jest koordynator projektu, który zostanie wpisany do umowy.
3.3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia w przypadku podania przez Zamawiającego w SIWZ lub załącznikach do SIWZ nazwy lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych, jednak o parametrach techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane lub stanowiące dokładne odpowiedniki produktów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia i Załącznikach. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamienników rynkowych na wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie), że nie będą one gorsze od wskazanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Zamówienie podzielone jest na jedenaście części zamówienia.
Część I - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Byszycach
Część II - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Golkowicach
Część III - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabiu
Część V - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grajowie
Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Janowicach
Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich
Część VIII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mietniowie
Część IX - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Podstolicach
Część X - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Raciborsku
Część XI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sygneczowie
3.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
39 16 21 00-6 pomoce dydaktyczne
48 19 00 00-6 pakiety oprogramowania edukacyjnego
37 00 00 00-8 instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, materiały i akcesoria artystyczne
39 29 00 00-5 wyposażenie różne
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
 • 39162100-6
 • 48190000-6
 • 37000000-8
 • 39290000-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak (liczba części: 11)
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wieliczka.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 2 tel. (12) 26 34 331, faks (12) 278-68-60 w godz. 08:00-16:00.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 09:50, miejsce: Sekretariat Burmistrza  Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą pomiędzy Województwem Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, a Gminą Wieliczka. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Instytucją Wdrażającą / Instytucją Pośredniczącą II stopnia jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w zakresie art. 22 ust. 1 uPzp, może być spełniony łącznie przez tych Wykonawców, natomiast w zakresie art. 24 uPzp każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej nie może podlegać wykluczeniu na jego podstawie. 4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych postanowieniami SIWZ przy zastosowaniu formuły: złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków / nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków. 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.III.4.3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie III.4.2., oraz listę/informację o której mowa w pkt III.4.4, a jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumenty o których mowa w pkt III.4.3.1. Pozostałe dokumenty będą traktowane wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie do reprezentowania wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Byszycach
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Byszycach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikunr 5.1 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Golkowicach
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Golkowicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.2 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-9
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część III - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Gorzkowie
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Gorzkowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załącznikunr 5.3 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część IV - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grabiu
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Grabiu. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.4 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część V - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Grajowie
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Grajowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Część VI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Janowicach
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Janowicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.6 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Część VII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Koźmicach Wielkich. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.7 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Część VIII - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Mietniowie
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: rzedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Mietniowie
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Część IX - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Podstolicach
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Podstolicach. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.9 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Część X - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Raciborsku
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Raciborsku. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.10 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Część XI - dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Sygneczowie
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych takich jak np.: gry edukacyjne, książki, sprzęt sportowy, edukacyjne programy komputerowe, różne przyrządy dydaktyczne - wspierających proces indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów do przeprowadzenia zajęć dodatkowych - projektowych w klasach IV - VI dla SP w Sygneczowie. Szczegółowy opis dostawy pomocy dydaktycznych oraz ich ilości zawarty jest w załączniku nr 5.11 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 37000000-8
 • 39162100-6
 • 39290000-5
 • 48190000-6
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.