akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 24.09.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Łódź
Dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi w ramach projektu Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych Policji województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2 E-usługi publiczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi w ramach projektu Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych Policji województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2 E-usługi publiczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci stanowisk badawczych stacjonarnych, laptopów, systemów operacyjnych, oprogramowania i sprzętu dodatkowego. Rodzaj i ilości sprzętu określono w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym i załączniku nr 2 do SIWZ - Opisie przedmiotu Zamówienia.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku 2 do SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowe warunki wykonywania zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. Podane w treści SIWZ nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający za towar równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny do określonego w SIWZ.
4.Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na wykonanie przedmiotu zamówienia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 48000000-8
  • 30213100-6
  • 30232110-8
  • 30216110-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy pięćset)
Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.przetargi.lodzka.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 10:00, miejsce: Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Lutomierska 108/112
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dostawa sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi w ramach projekt Nowoczesne technologie w walce z przestępczością - doposażenie służb operacyjnych Policji województwa łódzkiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2 E-usługi publiczne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.