akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 17.09.2013

Aktualnych ofert: 3545
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Tarnowskie Góry
Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów przeciwpożarowych - III etap - wymiana drzwi przeciwożarowych

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów przeciwpożarowych - III etap - wymiana drzwi przeciwożarowych
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynków Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń do wymogów przeciwpożarowych - III etap - wymiana drzwi przeciwpożarowych.
2. Zakres przedmiotowy zamówienia:
1) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych EI30 wraz z ościeżnicami w ewakuacyjnych klatkach schodowych.
2) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicami w ewakuacyjnych klatkach schodowych.
3) Demontaż istniejących, a następnie dostawa i zabudowa nowych drzwi przeciwpożarowych oddzielenia stref wraz z ościeżnicami w budynkach Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń.
4) Roboty towarzyszące - wykonanie nowych tynków w obrębie wymienianych drzwi, nowych obróbek blacharskich szczeliny dylatacyjnej wraz z położeniem płytek.
3. Dokładny zakres przedmiotowy zamówienia został opisany w:
1) Dokumentacji projektowej pod nazwą: Zabudowa drzwi przeciwpożarowych EI30, wymiana drzwi zewnętrznych w ewakuacyjnych klatkach schodowych oraz drzwi przeciwpożarowych oddzielenia stref w budynkach DPS Przyjaźń (załącznik nr 10 do SIWZ);
2) Przedmiarze robót - stolarka (załączniki nr 8 do SIWZ);
3) STWiOR ST.00.00 wymagania ogólne (załącznik nr 9a do SIWZ);
4) STWiOR SST 00.01 tynkowanie (wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych) (załącznik nr 9b do SIWZ);
5) STWiOR SST.00.02 pokrywanie podłóg i ścian układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach (załącznik nr 9c do SIWZ);
6) STWiOR SST.00.03 instalowanie stolarki drzwiowej (załącznik nr 9d do SIWZ).
4. Warunki realizacji zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową i projektową, STWiOR, przedmiar robót oraz wizję w miejscu prowadzenia robót. Dokumentacja projektowa, przedmiar oraz STWiOR stanowią załączniki nr 8, 9a, 9b, 9c, 9d oraz 10 do SIWZ. Wykonawca może zapoznać się dodatkowo z pełną dokumentacją projektową, w wersji papierowej, w siedzibie Zamawiającego (w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, pokój 104).
W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że dokumentacja przetargowa zawiera błędy lub braki winien on niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.
2) Wykonawca jest zobowiązany do:
a) wygrodzenia od części czynnej obiektu, części, w której realizowane będą prace i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
b) urządzenia bezpiecznych wyjść i przejść,
c) urządzenia składowisk materiałów do montażu i materiałów z demontażu,
d) należytego zabezpieczenia terenu i miejsc na których prowadzone będą roboty,
e) systematycznego porządkowania miejsc wykonania robót,
f) wykonania niezbędnych prób, badań i odbiorów,
g) zagospodarowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
h) zabezpieczenia terenu wykonywania prac przed dostępem osób trzecich,
i) po zakończeniu robót uporządkowania miejsca (terenu) wykonywania robót,
j) naprawienia wszelkich uszkodzeń i szkód, które wystąpiły w trakcie prowadzenia robót.
3) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność ich wykonania z PB i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i STWiOR.
4) Wykonawca ponosi koszty zagospodarowania placu budowy (w szczególności: zabezpieczenie warunków sanitarno-higienicznych dla pracowników, przyłącza robocze wody i energii elektrycznej - w tym koszty wykorzystanych mediów).
5) Prace przy realizacji zamówienia będą prowadzone pod kierownictwem Kierownika Budowy Wykonawcy, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem budowlanym. Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót złoży oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy.
5. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Dla wbudowanych materiałów Wykonawca obowiązany jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. Co do jakości, materiały te powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art.10 PB).
2) Zmawiający dopuszcza uwzględnienie przez Wykonawcę w składanej ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do wymienionych w projektach wykonawczych, w STWiOR oraz w przedmiarze robót posiadających jednak parametry techniczne założone przez projektanta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć informację o uwzględnieniu w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych wraz z kartami informacyjnymi (karty techniczne) wyrobu lub produktu wydanych przez producenta materiałów i urządzeń równoważnych).
3) Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres 5 lat (słownie: pięć), licząc od dnia podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (jeśli zostanie powołany) oraz Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, za wyjątkiem gwarancji na urządzenia, na które obowiązują gwarancje fabryczne producentów, które winny wynosić minimum 2 lata. Gwarancje na urządzenia udzielone przez producenta będą liczone od dnia podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45000000-7
  • 45430000-0
  • 45431000-7
  • 45420000-7
  • 45421000-4
  • 45421100-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 zł)


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.tarnogorski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 114), lub za pośrednictwem poczty, po otrzymaniu wniosku o jej przekazanie. SIWZ jest bezpłatna.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2013 09:30, miejsce: Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy żłożyć w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 (pokój nr 1)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu. 6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania za wyjątkiem regulacji art. 93, ust.4 ustawy. 11. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 12. Wszystkie załączniki są integralną częścią SIWZ. 13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29, ust 4 ustawy. 14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny podanej w ofercie. 2) Zabezpieczenie to może być wniesione zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub kilku formach, w: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3) Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Powiatu Tarnogórskiego w BRE BANK SA o nr 62 1140 1078 0000 4055 5300 1007, 4) Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 5) Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy. 15. Zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 16. Termin wykonania zamówienia: 1) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy. 2) Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do 90 dni od dnia zawarcia umowy. 17. Postępowanie jest prowadzone w formie pisemnej w języku polskim. Wszelką korespondencję przesyłaną faksem lub emailem uważa się za złożoną w terminie, jeśli jej treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pismem przesłanym za pośrednictwem poczty lub złożonym w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 18. Wyjaśnienia udzielają: 1) W kwestiach technicznych - inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem Sławomir Jaremkiewicz +48 /32/ 381-37-83 2) W kwestiach formalnych - inspektor w Wydziale Organizacyjnym Katarzyna Atamaniec +48 /32/ 381-37-86 19. Otwarcie ofert nastąpi w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5 w dniu 3 października 2013 r. o godz. 10:00
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.