akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 28.02.2014

Aktualnych ofert: 2818
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Borne Sulinowo
Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Eksploatacja sieci oświetleniowych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac eksploatacyjnych oraz prac awaryjnych punktów i sieci oświetleniowych (395 punktów świetlnych):
1) Prace eksploatacyjne:
a. dozór techniczny nad urządzeniami i sieciami oświetlenia drogowego i innych miejsc publicznych.
b. kontrola stanu oświetlenia w porze świecenia co najmniej raz w miesiącu.
c. wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz pomiarów rezystancji izolacji kabli i przewodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d. czyszczenie opraw i kloszy opraw oświetleniowych, szaf oświetleniowych co najmniej raz na dwa lata.
e. sprawdzenie mocowania opraw oświetleniowych, połączeń elektrycznych kabli i przewodów, stanu zacisków podłączenia uziomu.
f. sprawdzenie posadowienia i pionowości słupów, regulacja położenia opraw i odbłyśników.
g. sprawdzenie i uzupełnienie oznaczeń numerów obwodów, urządzeń sterowania i przełączników, numeracji słupów.
h. sprawdzenie, naprawa, regulacja zamknięcia szaf oświetleniowych, wnęk słupowych
i. sprawdzenie i wymiana wkładek bezpiecznikowych.
j. sprawdzenie i regulacja urządzeń sterujących.
k. oględziny i przeglądy techniczne urządzeń i sieci oświetlenia drogowego.
l. wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt w tym oględzin całości eksploatowanej sieci oświetleniowej w okresie rocznym oraz przeglądów w wymiarze min. 1/2 całości eksploatowanej sieci oświetleniowej w okresie rocznym;
2) Prace awaryjne:
a. wymiana uszkodzonych źródeł światła.
b. wymiana uszkodzonych opraw oraz ich wyposażenia,.
c. wymiana uszkodzonych urządzeń zasilania i sterowania oświetlenia.
d. wymiana szaf oświetleniowych, złączy, słupów, wysięgników i innych elementów urządzeń i sieci oświetlenia drogowego, uszkodzonych na skutek wypadków komunikacyjnych, aktów wandalizmu, skutków działania siły wyższej.
e. naprawa lub wymiana uszkodzonych kabli i przewodów zasilających.
f. wymiana uszkodzonych tabliczek słupowych, drzwiczek i wyposażenia wnęk latarni, szaf sterowniczych, pionowanie słupa oświetleniowego.

2. Szczegółowy wykaz sieci oświetleniowych zawiera załącznik nr 7.
3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 oraz instrukcja eksploatacji urządzeń i sieci oświetlenia drogowego należących do Gminy Borne Sulinowo załącznik nr 8
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 50232100-1
  • 50232110-4
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bornesulinowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Al Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo pok. 31
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2014 12:00, miejsce: Urząd Miejski Al Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo pok. 20
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.