akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 12.07.2013

Aktualnych ofert: 3171
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Solec Kujawski
Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja i montaż systemu automatycznego wykrywania i gaszenia pożaru (SUG) oraz systemu kontroli dostępu w serwerowni, w ramach projektu: Budowa sieci szerokopasmowej na terenie Solca Kujawskiego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.Zadanie obejmuje: a)Instalacja, montaż wraz z uruchomieniem stałego urządzenia gaśniczego na gaz FM-200,b)Instalacja, montaż i uruchomienie systemu wykrywająco - sterującego pracą instalacji gaszenia,c)Instalacja, montaż i uruchomienie sytemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni wraz z rejestracją zdarzeń,d)wydzielenie w istniejącym systemie alarmowym włamania i napadu zbudowanym w oparciu o centralę alarmową SATEL INTEGRA 64, zabezpieczającym cały budynek CAiE, odrębnej strefy zabezpieczenia serwerownia, e)wykonanie niezbędnych testów i prób funkcjonowania systemów (w tym testu szczelności pomieszczenia bronionego - serwerowni), przeprowadzenia szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, dostarczenia aktualnych certyfikatów i aprobat.Zadanie w części opisanej w pkt.a) i b) będzie zrealizowane w oparciu o projekt wykonawczy pn.: Projekt stałego urządzenia gaśniczego ze środkiem FM-200 dla pomieszczenia serwerowni 1.3 - piętro (załącznik nr 12 do SIWZ) opracowany firmę Zabezpieczenia Przeciwpożarowe FIRE STOP sp. z o.o. ze Szczecina (autorzy: Marcin Siwiński i Paweł Jeruzel) oraz wymogi szczegółowe opisane w STWiOR (załącznik nr 13 do SIWZ).System kontroli dostępu (część opisana w pkt. c) powyżej) winien składać się z: kontrolera sieciowego (np. Bufor Net) posiadającego pamięć ok. 2 mln zdarzeń (moduł pamięci 64MB), pozwalającego na obsługę do 32 punktów kontroli dostępu, z magistralą RS 485 do komunikacji z użytkownikami oraz obsługą protokółu TCP.IP do komunikacji z PC, czytnika (np. Prox Net) do obsługi identyfikatorów EM 125 kHz Unique z optoizolowanym złączem RS485, protokółem transmisji MODBUS RTU, z 4 trybami pracy (podstawowy, wstęp wolny, śluza, współpraca z PIR), 4 wejściami (sabotaż, przycisk, kontarkton, PIR), wyjściem przekaźnikowym (tryb mono i bistabilny) i wyjściem alarmowym typu OC, zasilacza AWZ 250 na napięcie zasilania 230 V AC, o napięciu wyjściowym 11V do 13,8V DC, z wyjściem na akumulator buforowy, o mocy wyjściowej 34 W i maksymalnym prądzie wyjściowym 2,5A, identyfikatorów Unique 125 kHz typ Clamshell - 20 szt. z etui na identyfikatory ze smyczą, z nadrukiem numerów. Szczegółowe wymagania opisane zostały w STWiOR (załącznik nr 13 do SIWZ).Zadanie w części opisanej w pkt. d) obejmuje czynności zmiany w programowaniu istniejącego systemu, zgodnie z opisem w STWIOR.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45343210-8
  • 45312100-8
  • 42961100-1
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.soleckujawski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski pokój nr 26
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2013 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski pokój nr 10
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.