akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 23.04.2012

Aktualnych ofert: 3539
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Ciechanów
Konserwacja i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ciechanów w 2012r. - czyszczenie sieci.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymanie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ciechanów w 2012r. - czyszczenie sieci.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie sieci deszczowej, obejmujące:
1. Przegląd sieci, ocenę stanu zanieczyszczenia i zakwalifikowanie do czyszczenia
2. Czyszczenie sieci:
- mechaniczne - kanałów sieci deszczowej,
- mechaniczne i ręczne - wpustów i krat,
- mechaniczne - studni rewizyjnych.
3. Inspekcja sieci deszczowej kamerą.

Ciechanów posiada ok. 63,2 km sieci kanalizacji deszczowej. Stan techniczny sieci jest bardzo różny. Występują sieci w dobrym stanie technicznym (zwłaszcza te wybudowane w ostatnich latach) jak i sieci zniszczone, z przeciwspadkami, poprzerastane korzeniami drzew, wymagające przebudowy, które ze względu na ograniczone środki finansowe muszą nadal funkcjonować w obecnym stanie.
Przez teren Gminy Miejskiej Ciechanów przebiegają drogi czterech kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Jedynie drogi gminne (a więc i sprawy związane z odprowadzeniem wód opadowych) są w naszym zarządzie. Pozostali zarządcy dróg dokonują robót eksploatacyjnych swoich sieci deszczowych we własnym zakresie.

Zakres prac przewidywanych do wykonania w 2012r. zgodnie z tabelą znajdującą się w § 1 rozdziału 2 SIWZ.


Zamawiający przy współudziale wykonawcy sporządzi harmonogram prac (jako załącznik do umowy), który będzie zawierał podział kwoty umowy w rozbiciu na okresy rozliczeniowe:
- od daty podpisania umowy do 30 czerwca,
- od 1 lipca do 30 września,
- od 1 października do 20 grudnia

Konserwacja i utrzymanie sieci deszczowej odbywało się będzie w okresach kwartalnych, po uprzednim przeglądzie sieci, zakwalifikowaniu do czyszczenia i ustaleniu poziomu zanieczyszczenia (protokoły z przeglądów). Rozliczenie robót nastąpi po wykonaniu robót i ich odbiorze (protokoły odbiorów) w oparciu o ceny jednostkowe czyszczenia kanału lub jego elementów, uzależnione od średnicy kolektora i stopnia zamulenia, a wynikające z formularza cenowego.
Wykonawca będzie wykonywał również sporadyczne pilne, nieplanowane (interwencyjne) czyszczenie sieci po zgłoszeniu przez zamawiającego.
W propozycjach cenowych należy uwzględnić fakt, że Wykonawca będzie pokrywał koszty przyjęcia odpadów (z czyszczenia sieci) na składowisko odpadów.
Zamawiający może żądać do wglądu rachunki za wywóz odpadów w celu wyeliminowania nielegalnych zrzutów.
Zapłata za przegląd sieci, zakwalifikowanie do czyszczenia i ustalenie poziomu zanieczyszczenia dokonywana będzie w oparciu o cenę jednostkową 1 godz. przeglądu, wynikającą z formularza cenowego.
Ponadto wykonawca określi również w formularzu cenowym cenę inspekcji kanału deszczowego kamerą wraz z nagraniem na płycie DVD.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 90470000-2
  • 90640000-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2012

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.umciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ciechanów, Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony środowiska, ul. 17 Stycznia 56 A, 06-400 Ciechanów
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2012 11:00, miejsce: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 - do Biura Podawczego (stanowisko nr 7 Biura Obsługi Interesanta na parterze budynku)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 1130 w siedzibie Zamawiającego (w sali konferencyjnej ul.Wodna 1). Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.