akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 28.08.2012

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Kolbuszowa
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenia numerycznej mapy zasadniczej oraz założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obrębu: Bukowiec gmina Kolbuszowa

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenia numerycznej mapy zasadniczej oraz założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obrębu: Bukowiec gmina Kolbuszowa
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenia numerycznej mapy zasadniczej oraz założenia geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obrębu: Bukowiec gmina Kolbuszowa


Dane ogólne: Bukowiec

- powierzchnia - 297 ha
- ilość działek - 469
- ilość jednostek rejestrowych - 225
- ilość budynków - 350
- mapa ewidencji gruntów skala 1: 2880 - 3 ark map,
- mapa sytuacyjna około 90 ha 1 :1000 - 10, 1: 2000-4 ark

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. 7 a do SIWZ Warunki techniczne
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71354000-4
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 18.04.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium wysokości - 2000 zł. (dwa tysiące złotych)


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.kolbuszowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiat Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,pok.401
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012 11:00, miejsce: Powiat Kolbuszowski, ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa,pok.217
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.