akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 13.01.2012

Aktualnych ofert: 3158
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Opole
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu - nr ZP4/2012/01

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu - nr ZP4/2012/01
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane oraz instalacyjne na zadaniu: Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu. Zakres zamówienia:
1) Wykonanie kompleksowego projektu technicznego instalacji będącej przedmiotem zamówienia
2) Uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz uzgodnień w zakresie przedmiotu zamówienia
3) Demontaż istniejącej zbędnej armatury
4) Branża budowlana
a. wykonać przebicia w stropie i dachu oraz cokoły pod podstawy dachowe
b. wykonać konstrukcje wsporcze pod agregat wody lodowej, centralę wentylacyjną
c. wykonać niezbędne prace w zakresie dostosowania pomieszczeń technicznych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w świetle stanowiących norm i przepisów
5) Branża wentylacyjno-chłodnicza
a. wykonać instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z dostawą urządzeń
b. wykonać instalację chłodniczą wraz z dostawą urządzeń
6) Branża wod.-kan. i grzewcza
a. doprowadzić i odprowadzić wodę do/z wytwornicy pary w nawilżaczu
b. odprowadzić skropliny z chłodnicy centrali oraz klimatyzatorów
c. doprowadzić ciepło technologiczne do nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej z istniejącego przyłącza w kotłowni gazowej, rezerwa mocy 60 kW
7) Branża elektryczna - doprowadzić energię elektryczną do zaprojektowanych urządzeń od głównego zabezpieczenia budynku; wykonanie szafy elektrycznej ze sterowaniem i urządzeniami zabezpieczającymi
8) Sterowanie i AKPiA - wykonanie proponowanych funkcji automatyki instalacji:
a. sygnalizacja zabrudzenia filtra
b. regulacja temperatury w pomieszczeniu z ograniczeniem temperatury nawiewu
c. zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
d. regulacja obrotów silników wentylatorów na falowniku
e. potwierdzenie pracy realizowane za pomocą presostatu na wentylatorze
f. automatyka centrali powinna być zblokowana z wentylatorami wywiewnymi dygestoriów oraz odciągów miejscowych
g. współpraca nagrzewnicy z sterownikiem kotłów De Dietrich
9) Wykonanie niezbędnych prób, uruchomienie systemu wraz z przeszkoleniem odpowiedzialnego personelu ze strony zamawiającego
10) Uzyskanie w pełnym zakresie niezbędnych odbiorów technicznych od instytucji zobligowanych obowiązującymi przepisami i zarządzeniami.
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
W celu zapoznania z przedmiotem zamówienia Wykonawca powinien dokonać oględzin miejsca budowy i rozpoznania wszelkich uwarunkowań, które mogą mieć wpływ na przyszły proces realizacji zadania i podaną w ofercie cenę. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu i inwestycji.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45300000-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W oparciu o art. 45 ust. 2 Pzp, zamawiający wymaga, aby wykonawca wniósł wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w jednej z kilku form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku do dnia 30 stycznia 2012 r. do godz. 9.00. Bank PEKAO S.A. w Opolu numer: 60 1240 3103 1111 0000 3483 0602 z adnotacją - Wadium sprawa ZP4_2012_01
Wadium wniesione w gotówce zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli środki wpłynęły na rachunek zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie (z opisem WADIUM) przed upływem terminu na składanie ofert. Do oferty należy załączyć kopie potwierdzoną przez Wykonawcę (za zgodność z oryginałem) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony, a oferta uznana za odrzuconą.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 80%
  • Okres gwarancji na zastosowaną technologię i wykonane roboty instalacyjne i budowlane (min.60 miesięcy) - 20%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.icimb.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 12:30, miejsce: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole, sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.