akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 20.03.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Dopiewo
Nr sprawy ROA.271.8.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nr sprawy ROA.271.8.2013 Wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuski wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie projektu koncepcji kanalizacji sanitarnej w m Gołuski z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Dąbrówce. Szczegółowy opis zakresu niniejszego zamówienia. Koncepcja obejmuje obszar określony na rys. nr 1 stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W zakres koncepcji wchodzi zamówienie i zakup map nieaktualizowanych celem wykonania zamówienia , zgodnie z zakresem opracowania, opracowanie koncepcji na mapach nieaktualizowanych , zgodnie z zakresem opracowania,zestawienie właścicieli gruntów przez , które przebiegać będzie sieć kanalizacyjna,uzgodnienie w opracowaniu ewentualnych kolizji z urządzeniami obcymi,określenie szacunkowych kosztów inwestycji . Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów. Przy projektowaniu odprowadzenia ścieków z obszaru objętego koncepcją na oczyszczalnie w Dąbrówce, należy uwzględnić istniejącą oraz zaprojektowaną sieć kanalizacji w Palędziu.
Plany sytuacyjno wysokościowe z projektu kanalizacji sanitarnej dla sąsiadującego Sołectwa Palędzie stanowią załącznik nr 10 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Koncepcje należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym, w efekcie końcowym przedstawić w dwóch wariantach wraz z określeniem etapowości wykonywania budowy kanalizacji sanitarnej ,w celu otrzymania końcowej akceptacji od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wymagane warunki techniczne od zarządcy pasa drogowego. Koncepcja swym zakresem obejmuje pasy drogowe gminne, powiatowe, działki prywatne, do projektowania sieci kanalizacyjnych poza drogami powiatowymi, tylko w uzasadnionych wyjątkowych technicznych przesłankach Zamawiający uzna odstępstwo od tej zasady, uzyskać warunki przyłączenia do sieci energetycznej dla ewentualnych przepompowni ścieków, uzyskać zgody właścicieli gruntów , na których wykonana koncepcja przewidywać będzie przebieg kolektorów sanitarnych, wykonać i umieścić w koncepcji w formie tabeli zestawienia poszczególnych właścicieli działek przez , które przechodzi kanalizacja sanitarna z podziałem na poszczególne ulice i przyporządkowane zlewniowo, oraz osobno wykaz zaprojektowanych przyłączy sanitarnych na poszczególnych działkach z podziałem na poszczególne ulice i przyporządkowany zlewniowo zgodnie z koncepcją , uzyskać zgodę właścicieli działek na przejście kanalizacji przez jego nieruchomość.
Ulica, Zlewnia pompowni Nazwisko i Imię wraz z adresem i numerem telefonu właściciela działki lub instytucji. Numer działki na którym projektuje się sieć Koncepcja powinna być wykonana w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD , w formacie PDF Przyłącza kanalizacyjne należy zaprojektować z wejściem na posesje maks. 2,0m od granicy posesji zabudowanych jak i nie zabudowanych.
Dokumentacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym Dz. U. Nr 130, poz. 1389,Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego Dz.U. z Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami, Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 ze zm. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43, poz. 430.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71320000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Dopiewo ul. leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 118
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2013 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dopiewo ul. leśna 1c, 62-070 Dopiewo, pok. nr 5 - Biuro Obsługi Klienta
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Udostępnienie dokumentacji postępowania odbywać się będzie po złożeniu pisemnego wniosku. Zamawiający określi termin i miejsce udostępnienia dokumentacji
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.