akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 15.01.2013

Aktualnych ofert: 678
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Nowy Sącz
OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie ul. Kościuszki 32 - Inspektorat w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 48

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie ul. Kościuszki 32 - Inspektorat w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 48
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektu, osób i mienia -Inspektorat ZUS w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 48.
Usługa będzie realizowana w systemie: ochrona całodobowa - 1 licencjonowany pracownik ochrony na zmianie (licencja I lub II stopnia)
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 79710000-4
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 02.07.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 2 000,00 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zus.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77 33-300 Nowy Sącz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych pok. nr 106
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2013 11:00, miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu ul. Sienkiewicza 77 33-300 Nowy Sącz Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych pok. nr 106
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.