akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 04.06.2012

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Warszawa
Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Materiały wyjściowe do projektowania, w tym:
a) inwentaryzację geodezyjną wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych - 1 egz.
b) inwentaryzację istniejących obiektów wraz z inwentaryzacją istniejących przyłączy - 3 egz.
c) ekspertyzę techniczną dotyczącą stanu obiektu starej stajni przeznaczonej do przebudowy - 3 egz.
d) szczegółową inwentaryzację istniejącej zieleni - 3 egz.
e) dokumentację geologiczną, opracowaną po przeprowadzeniu badań geologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stateczności skarpy, koncepcji odprowadzenia wód opadowych oraz budowy nowej studni do poboru wody - 3 egz.
f) analizę stanu istniejącej studni wraz z przeprowadzeniem badania wydajności, analizą składu wody oraz oceną przydatności wody do spożycia - 3 egz.

2) Wykonanie koncepcji architektonicznych - w dwóch wariantach - nowego budynku wraz z koncepcją architektoniczną przebudowy budynku starej stajni oraz z zagospodarowaniem terenu - w 3 egz.

3) Wykonanie projektu budowlanego obiektu Centrum Edukacji Leśnej wraz z projektem przebudowy budynku starej stajni - w 6 egz. (poza lit. i) - w 2 egz.) - obejmującego:
a) projekt zagospodarowania terenu,
b) projekt architektoniczno-budowlany zawierający: charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentacją geologiczną i geologiczno-inżynierską,
c) projekt instalacji sanitarnych,
d) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
e) projekt konstrukcji,
f) informacja BIOZ,
g) projekt rozbiórki istniejących obiektów podlegających rozbiórce,
h) projekt drogi dojazdowej do nowoprojektowanego obiektu, spełniającej wymogi funkcjonalności i ochrony p. poż.,
i) wstępny kosztorys inwestorski.

4) Wykonanie Projektów wykonawczych - w 6 egz., w tym:
a) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem małej architektury,
b) Projekt zieleni,
c) Projekt ogrodzenia,
d) Projekt drogowy drogi dojazdowej do posesji oraz dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie posesji,
e) Projekt architektury ze scenariuszem pożarowym,
f) Projekt wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz projekt technologii kuchni, wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia,
g) Projekt konstrukcji,
h) Projekt rozbiórki budynków podlegających rozbiórce,
i) Projekt przebudowy budynku starej stajni,
j) Projekt instalacji elektrycznych w tym:
- projekt instalacji elektrycznych zasilania i oświetlenia,
- projekt oświetlenia terenu,
- projekt instalacji zasilania zewnętrznego w energię elektryczną,
- projekt instalacji teletechnicznej wraz z przyłączem,
- projekt instalacji RTV i antenowej,
- projekt instalacji video domofonowej,
- projekt instalacji telefonicznej,
- projekt instalacji komputerowej, okablowania strukturalnego z dodatkową inst. elektryczną opartą o urządzenie ups,
- projekt zintegrowanego systemu zarządzania budynkiem (BMS),
- projekt instalacji sygnalizacji pożaru,
- projekt instalacji antywłamaniowej,
- projekt instalacji monitoringu (w tym inst. telewizji dozorowej),
- projekt instalacji kontroli dostępu,
- projekt instalacji nagłośnieniowej, multimedialnej (m.in. dla sal konferencyjnych, 2 sal wykładowych),
- projekt przyłącza teleinformatycznego,
- projekt przyłącza energetycznego (wraz z ew. stacją trafo),
- projekt instalacji odgromowej,
- wykonanie projektu usunięcia kolizji linii napowietrznej nn.
k) Projekt instalacji sanitarnych w tym:
- projekt instalacji gazowej wraz z kotłownią i zbiornikiem gazu,
- projekt instalacji c.o.,
- projekt instalacji p.poż.,
- projekt instalacji zaopatrzenia w wodę - renowacja istniejącej studni oraz projekt nowej studni wraz ze stacją uzdatniania wody,
- projekt instalacji wod-kan,
- projekt instalacji wentylacji,
- projekt instalacji klimatyzacji,
- projekt instalacji ciepła technologicznego,
- projekt sieci kanalizacji deszczowej,
- projekt sieci kanalizacji sanitarnej,
- projekt sieci wodociągowej i pożarowej,
- projekt sieci cieplnej,
- projekt sieci gazowej.

5) Przedmiary robót - 6 egz.

6) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - 6 egz.

7) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia - 2 egz.

8) Pełnienie nadzoru autorskiego, we wszystkich branżach, nad realizacją robót objętych dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:
1) papierowej w ilościach jw.
2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
a) materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF
b) koncepcja architektoniczna w formatach:
- dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,
- dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),
- część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D,
c) projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,
d) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),
e) STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia - w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF,
3) decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.


Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie wykonania Dokumentacji - w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) materiały wyjściowe - w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy,
b) koncepcja architektoniczna - w terminie do 50 dni od dnia zawarcia umowy,
c) projekt budowlany opracowany w oparciu o wybraną koncepcję - w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy,
d) projekty wykonawcze, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie - w terminie do 215 dni od dnia zawarcia umowy.

Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji budowy Centrum - do dnia 30 listopada 2014 r
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71220000-6
  • 71221000-3
  • 71320000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.11.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22). Opłata za SIWZ wynosi 217,30 zł brutto. Nr konta: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2012 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.