akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 24.11.2011

Aktualnych ofert: 3155
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Domaniów
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336296/2011
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w Gminie Domaniów
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy Domaniów: -uchwała nr XLVIII/228/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 1 (powierzchnia objęta planem to ok. 1283 ha ), -uchwała nr XLVIII/229/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 2, (powierzchnia objęta planem to ok. 1511 ha), -uchwała nr XLVIII/230/10 Rady Gminy Domaniów z dnia 22 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego FARMA WIATROWA - DOMANIÓW 3, (powierzchnia objęta planem to ok. 417 ha). w oparciu o posiadane dokumenty i opracowania: -studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniów, -wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. -ocena wstępna - screening ornitologiczny dla planowanego zespołu elektrowni wiatrowych Domaniów - grudzień 2008 r., -Raport końcowy z przedrealizacyjnego monitoringu ornitologicznego planowanego parku elektrowni wiatrowych Domaniów, prowadzonego w okresie styczeń - grudzień 2009, -Monitoring Chiropterologiczny dla terenu projektowanej farmy wiatrowej Domaniów raport końcowy z badań prowadzonych w okresie III-XI 2009. Usługa obejmuje sporządzenie i przeprowadzenie procedury uchwalania sześciu miejscowych planów. Ilości wymaganych przez zamawiającego egzemplarzy zawsze odnoszą się do jednego opracowania. [przykład: 3 egz. projektu planu - zatem dla trzech planów - łącznie 9 egz.] Projekty planów powinny być sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zamówienia powinna składać się z niżej wymienionych punktów: -wykonania analiz udostępnionych przez Zamawiającego posiadanych obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium i wniesionych wniosków. -opracowania koncepcji projektu planu w skali, zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniając wyniki z dokonanej analizy i przedstawienia jej Wójtowi, -sporządzenia w 3 egzemplarzach opracowania ekofizjograficznego, uwzględniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.), -opracowania projektu planu, składającego się z projektu uchwały zawierającej część tekstową tj.: ustalenia planu, rysunku planu w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (mapy zostaną pozyskane na koszt Zamawiającego, na nośnikach elektronicznych, w formacie SWDE i w wersji papierowej, przy udziale merytorycznym Wykonawcy, ze Starostwa Powiatowego w Oławie). (pozyskane zostaną mapy zasadnicze, a w przypadku ich braku mapy ewidencji gruntów). -Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z uwagi na szczególny charakter przeznaczenia terenów należy uwzględnić możliwość wystąpienia protestów społecznych i organizacji ekologicznych. -sporządzenia w 3 egzemplarzach prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów, uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz przepisy o gospodarce nieruchomościami - w odniesieniu do zasad i do osób uprawnionych do określenia tych skutków, -uzyskania opinii o projekcie do planu komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz naniesienia korekt z niej wynikających, -uzyskania opinii oraz uzgodnienia projektu planu z właściwymi organami, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi, -uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, -naniesienia korekt wynikających z opinii do projektu planu, wniesionych przez organy opiniujące, -wprowadzenia do projektu planu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, -przekazania projektów uchwał gotowych planów w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w formie tekstowej i graficznej oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej na cyfrowym nośniku danych (CD DVD), -udziału w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie uchwalenia planu. -przygotowania prezentacji multimedialnej przygotowanego projektu planu, -Zapewnienia udziału głównego projektanta planu we wszystkich spotkaniach z mieszkańcami, posiedzeniach Komisji Rady oraz sesjach Rady Gminy na żądanie Zamawiającego. Dyspozycyjności przez cały okres wyłożenia planu do publicznego wglądu - należy przez to rozumieć, iż przez cały okres wyłożenia planu do publicznego wglądu wykonawca powinien pozostawać do dyspozycji Zamawiającego pod telefonem, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach stawić się w siedzibie Zamawiającego, jednakże nie częściej niż dwa razy w tygodniu w godzinach pracy urzędu, lub w godzinach ustalonych wcześniej spotkań (np. sesje Rady Gminy Domaniów, spotkania z mieszkańcami, itp.), -Przygotowanie projektów wszystkich zawiadomień i innych pism, które Zamawiający zobowiązany będzie wystosowywać w związku z opracowaniem projektu. (Zamawiający ponosi koszty ogłoszeń w prasie oraz korespondencji, w tym przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień. Wyjątek stanowią koszty korespondencji kierowanej przez Wykonawcę do Zamawiającego, którą ponosi Wykonawca). Zamówienie musi spełniać poniższe warunki techniczne: -Projekt planu przed zaopiniowaniem należy dostarczyć Zamawiającemu w ilości niezbędnej do przeprowadzenia uzgodnień i opinii (w wersji elektronicznej i papierowej), -Projekt planu po dokonanych zmianach wynikających z uzgodnień, opinii i uwag po wyłożeniu (przed uchwaleniem) należy dostarczyć: -3 egzemplarze rysunku planu w kolorze, w skali zgodnie z wymaganiami art. 16 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, -3 egzemplarze rysunku planu pomniejszony do formatu A4, -tekst uchwały z załącznikami tekstowymi - w formacie A4. -Wersja elektroniczna (rysunek planu, dane opisowe, tekst MPZP, legendy) w formacie Cześć opisowa: MS Word 2003, PDF oraz po uchwaleniu w formacie XML, część graficzna: w formacie grafiki wektorowej - DWG oraz w formacie grafiki rastrowej: JPEG. -Wersje papierowa i elektroniczna planu muszą być tożsame. -Ostateczną wersję planu po uchwaleniu należy dostarczyć: -część graficzna - wydruk w technice barwnej- 3 egz, w odpowiedniej skali. -rysunek planu kolorowy w formie zapisu elektronicznego na CD/DVD - 3 szt. -ustalenia planu w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD/DVD - po 3 egz. -ustalenia i rysunek planu (w pomniejszeniu) w formie elektronicznej - przygotowane do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, -opracowanie ekofizjograficzne - 3 egz. -prognoza oddziaływania na środowisko - 3 egz. -prognoza skutków finansowych planu - 3 egz. -materiały do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - 3 egz. -materiały formalno-prawne (dokumentacja planistyczna) - 1 egz. -przekazanie płyt CD DVD zawierających następujące materiały: tekst planu, rysunki, legenda, prognozę oddziaływania na środowisko, prognozę skutków finansowych oraz opracowanie ekofizjograficzne. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia rocznej gwarancji na wykonane prace. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wykazane przez Zamawiającego niezgodności lub rozbieżności niewykryte w trakcie odbioru przedmiotu umowy, obejmujące w szczególności: -różnice pomiędzy zapisami w tekście planu a jego postacią graficzną, -wszelkie ustalenia w tekście planu i jego postaci graficznej niezgodne z przepisami regulującymi wykonywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dzień jego uchwalenia, -wszelkie niezgodności z podanymi warunkami technicznymi. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat za prace realizowane w ramach gwarancji (łącznie z kosztami dojazdu, delegacji, noclegów itp). Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71410000-5
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64715.45 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.