akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 08.04.2013

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Sośnicowice
opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie w ramach kompleksowego uporządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej dla potrzeb nieruchomości zlokalizowanych w sołectwie Łany Wielkie, z włączeniem do istniejącego układu kanalizacyjnego w Sośnicowicach.
Dane wyjściowe do projektowania:1. sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PCV Ø 200 mm 2. na sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować studnie żelbetowe z uszczelkami i szczelnym przejściem przez ścianę,
3. przyjęte w projekcie do zastosowania materiały powinny być przeznaczone do budowy kanalizacji tj. o ściance jednorodnej (litej) i zapewniać trwałość i szczelność,
4. podstawowa sieć kanalizacji sanitarnej powinna być zaprojektowana w sposób zapewniający bezzakłóceniowy i grawitacyjny odbiór ścieków. W przypadkach koniecznych i uzasadnionych projekt ma uwzględniać układ kanalizacji ciśnieniowej,
5. projektowana kanalizacja sanitarna ma być włączona do istniejącego układu kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach wzdłuż ul. Łabędzkiej, 6. wymagana będzie ocena zdolności przepustowej pompowni ścieków zabudowanych na istniejącej kanalizacji sanitarnej w Sośnicowicach, zlokalizowanych wg wskazań na mapie,
7. wymagana będzie ocena zdolności przepustowej istniejącej oczyszczalni ścieków PS 200 przy ul. Powstańców w Sośnicowicach, zlokalizowanej wg wskazań na mapie
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71322200-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 15.12.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://http/sosnicowice.i-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sośnicowicach ul. Rynek 19
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2013 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Sośnicowicach ul. Rynek 19 sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.