akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 13.03.2014

Aktualnych ofert: 3043
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Warszawa
P/060/2014/SZ/WIM - 32/ZP/14 Dostawa i instalacja części zamiennych do: Gamma kamery typ Infinia VCHWK 4 firmy GE Gamma kamery typ Infinia 3/8 HWK firmy GE Tomografu komputerowego typ CT-VCT 64 Slice firmy GE Tomografu komputerowego typ Discovery 750HD firmy GE

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: P/060/2014/SZ/WIM - 32/ZP/14 Dostawa i instalacja części zamiennych do: Gamma kamery typ Infinia VCHWK 4 firmy GE Gamma kamery typ Infinia 3/8 HWK firmy GE Tomografu komputerowego typ CT-VCT 64 Slice firmy GE Tomografu komputerowego typ Discovery 750HD firmy GE
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja lampy do Gamma kamery typ Infinia VCHWK 4 firmy GE
Dostawa i instalacja wyświetlacza do Gamma kamery typ Infinia 3/8 HWK firmy GE
Dostawa i instalacja lampy do Tomografu komputerowego typ CT-VCT 64 Slice firmy GE
Dostawa i instalacja stycznika szyny wysokiego napięcia do Tomografu komputerowego typ Discovery CT750HD firmy GE

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Czas dostawy i instalacji w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
 • 33100000-1
 • 50421000-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak (liczba części: 4)
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wim.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44 pokój nr 420 (IV piętro - budynek nr 32 Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego)
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 09:00, miejsce: Wojskowy Instytut Medyczny Kancelaria Ogólna ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44 (I piętro - budynek nr 31 Dyrekcji)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: pakiet nr 1 Dostawa i instalacja lampy do Gamma kamery typ Infinia VCHWK 4 firmy GE
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja lampy do Gamma kamery typ Infinia VCHWK 4 firmy GE

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Czas dostawy i instalacji w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 33100000-1
 • 50421000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: pakiet nr 2 Dostawa i instalacja wyświetlacza do Gamma kamery typ Infinia 3/8 HWK firmy GE
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja wyświetlacza do Gamma kamery typ Infinia 3/8 HWK firmy GE

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Czas dostawy i instalacji w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 33100000-1
 • 50421000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: pakiet nr 3 Dostawa i instalacja lampy do Tomografu komputerowego typ CT-VCT 64 Slice firmy GE
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja lampy do Tomografu komputerowego typ CT-VCT 64 Slice firmy GE

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Czas dostawy i instalacji w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 33100000-1
 • 50421000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: pakiet nr 4 Dostawa i instalacja stycznika szyny wysokiego napięcia do Tomografu komputerowego typ Discovery CT750HD firmy GE
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i instalacja stycznika szyny wysokiego napięcia do Tomografu komputerowego typ Discovery CT750HD firmy GE

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do siwz.
Czas dostawy i instalacji w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
 • 33100000-1
 • 50421000-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7
4) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 100%

X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.