akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 14.06.2013

Aktualnych ofert: 3112
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Ujazd
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pt. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych polegających na Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia inspektor nadzoru zobowiązany będzie
w szczególności do :
- pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;
- rozliczenie rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego; współdziałanie z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz
z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd
- Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru określony jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do SIWZ
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71520000-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.08.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ujazd.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd pokój nr 13
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego, Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, 97-225 Ujazd pokój nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający oświadcza, że Projekt pn. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd współfinansowany jest w ramach : 1. Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 2. Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dla przedsięwzięć realizowanych przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.