akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 30.04.2013

Aktualnych ofert: 3543
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Kutno
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:ROZBUDOWA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:ROZBUDOWA GRUPOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KUTNIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, zaplanowana jest na lata 2013 - 2015 i będzie polegała na wybudowaniu nowego węzła biologicznego oczyszczania ścieków w ramach którego powstaną następujące obiekty:
1)Bioreaktor z osadnikiem wtórnym o przepustowości 8 000 m3/dobę. Głębokość całkowita części pierścieniowej będzie wynosić 7,0 m, zaś głębokość czynna 6,5 m. Bioreaktor dla zapewnienia wysokoefektywnego biologicznego oczyszczania ścieków zaprojektowany zostanie jako bioreaktor zblokowany z osadnikiem wtórnym i pompownią osadu recyrkulowanego.
2)Stacja dmuchaw z trafostacją - w budynku będzie zamontowanych i pracujących jednocześnie 5 dmuchaw. Każda o wydajności 67,3 Nm3/min. Jej zadaniem będzie dostarczanie wymaganej ilości sprężonego powietrza do systemu napowietrzania ścieków do nowego bioreaktora i bioreaktora istniejącego. Trafostacja wyposażona zostanie w dwa transformatory 1 000 kVA. W budynku wydzielone zostaną następujące pomieszczenia: hala dmuchaw, pomieszczenie kurzowe, trafo 1, trafo 2, rozdzielnia główna NN, rozdzielnia obiektowa NN.
3)Zagęszczacz grawitacyjny osadu o średnicy D=7,5 m i pojemności czynnej Vcz = 120 m3, do którego będą odprowadzane grawitacyjnie osady nadmierne i poddawane samoczynnemu zagęszczaniu.
4)Komorę pomiarową ścieków surowych, będzie żelbetowym zbiornikiem o wymiarach 4,8 x 1,8 m i głębokości 3,65m, zagłębionym w gruncie. Obiekt umożliwi prawidłowy pomiar ścieków oraz kontrolę i ewentualną regulację wielkości strumienia ścieków podawanego do nowego bioreaktora.
5)Pompownia osadu zagęszczonego - będzie żelbetowym zbiornikiem o wymiarach 5,0 x 3,0 i głębokości 3,0 m zagłębionym w gruncie. Zadaniem pompowni będzie odbieranie osadu zagęszczonego i podawanie go do istniejącego rurociągu DN 200, którym osad jest kierowany do węzła odwadniania.
6)Pompownię osadu recyrkulowanego i nadmiernego (żelbetowy zbiornik o wymiarach 5,0 x 3,4 i głębokości ok. 2,9 m zagłębionym w gruncie. Spełniać będzie funkcję przetłaczania osadu nadmiernego do nowoprojektowanego zagęszczacza grawitacyjnego oraz będzie pompowo usuwać zagęszczony osad i kierować do zbiorników osadu w pomieszczeniu gospodarki osadowej.
7)Rurociągi technologiczne, sieci zasilające i sterownicze.
8/ Drogi i chodniki.
Ogólne obowiązki Wykonawcy: 1.Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ujęciu ogólnym wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach w/w kontraktu, które będzie obejmowało w szczególności:
1)organizację, koordynację oraz nadzór, od sprawdzenia dokumentacji projektowej po prace budowlane i pomoc Zamawiającemu w rozliczaniu całej inwestycji; 2)pełnienie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane;
3)kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach; 4)monitoring, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym; 5)wykonywanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 6)koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego;
7)reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
8)sprawdzanie protokołów odbiorów częściowych robót w zakresie prawidłowego rozliczenia finansowego miesięcznego i końcowego, oraz sporządzanie raportów miesięcznych i raportu końcowego zgodnie z wymaganiami; 9)mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz wspieranie działań Zamawiającego związane z realizacją projektu.
2. Powyższe obowiązki dotyczyć będą sprawnego nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego obejmującego: budowę; montaż; dostawy maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi przeprowadzanymi próbami, rozruch mechaniczny i technologiczny; odbiorami i innymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi dla prawidłowego zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla zadania pn.: Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:
1)zapozna się z dokumentacją techniczną przed realizacją inwestycji, w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności wszystkich dokumentów, pozwoleń i rysunków z punktu widzenia realizacji całości robót;
2)przeprowadzi weryfikację dokumentacji wykonawczej w zakresie rozwiązań technicznych oraz zgodności z przedmiarami robót, która zostanie przeprowadzona w terminie co najmniej 10 dni od przekazania dokumentacji przez Zamawiającego, jednak w czasie nie dłuższym niż termin ogłoszenia przetargu na Wykonawcę Robót budowlanych;
3)w wyniku przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji wykonawczej, wskaże i wyegzekwuje naniesienie ewentualnych zmian lub poprawek w przedłożonej dokumentacji; 4)po weryfikacji dokumentacji wykonawczej, spisze protokół zawierający oświadczenie, że: a)dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz kosztorys inwestorski są zgodne z ustawą PZP i aktami wykonawczymi do tej ustawy, b)dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót są zgodne z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 5)dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przekazanego przez Zamawiającego, w celu określenia wartości zamówienia na roboty budowlane; 6)dokona weryfikacji harmonogramu rzeczowo - finansowego, przedstawiającego cykl realizacji inwestycji i uzgodni z Zamawiającym; 7)udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy Robót zadania pn.: Rozbudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie, tj. a)przy sporządzeniu SIWZ i wzoru umowy, b)udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ, c)udzielanie odpowiedzi na ewentualne odwołania złożone przez Wykonawców,
d)udział w ewentualnych postępowaniach przed KIO na skutek odwołań wniesionych przez Wykonawców; 8)przekaże plac budowy Wykonawcy Robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
3.2. Etap budowy: Wykonawca będzie upoważniony i zobowiązany do:
1)reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z umową; 2)zorganizowania we własnym zakresie, na terenie Zamawiającego, pomieszczenia biurowego wraz z niezbędnym wyposażeniem w sprzęt i urządzenia dla prawidłowego wykonywania obowiązków; 3)pełnienia skutecznego nadzoru inwestorskiego, w taki sposób, by co najmniej jedna osoba z personelu przebywała w biurze w godzinach od 700 do 1500 w dniach pracy Wykonawcy Robót;
4)prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji wykonawczej; 5)monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowym robót; 6)akceptowania w razie wystąpienia zmian przedstawionego przez Wykonawcę Robót, harmonogramu robót;
7)kontrolowania i przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym planem BIOZ;
8)podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty;
9)wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu pracy na danym stanowisku;
10)organizowania oraz przewodniczenia w comiesięcznych naradach dotyczących postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację umowy stron oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia narady;
11)w razie wystąpienia konieczności, organizacji i przewodniczenia częstszym naradom koordynacyjnym na budowie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy Robót, sporządzenia protokołów i przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia narady Zamawiającemu i Wykonawcy Robót;
12)ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu wykonawczego;
13)wzywanie Projektanta na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego, musi być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym lub w zakresie udzielonego pełnomocnictwa ze strony Zamawiającego;
14)opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem Zamówień Publicznych - z podaniem skutków zmian (kosztowych, terminowych);
15)nadzorowania wykonywania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych, zgodnie z prawem Zamówień Publicznych;
16)sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, atestów, gwarancji wykonania, itp.;
17)odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy;
18)przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;
19)powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją wykonawczą a stanem faktycznym na terenie budowy;
20)pomoc Zamawiającemu w rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku ich wypowiedzenia;
21)w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót dotyczący realizacji umowy, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu;
22)udziału w przygotowaniu raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego;
23)udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy;
24)wydawania poleceń, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy;
25)pisemnego zaopiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminu ukończenia z winy Wykonawcy Robót stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o zapłatę kar umownych za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania.
Wykonawca będzie wnioskować o :
1)wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;
2)przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;
3)zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
4)zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy Robót;
5)wykonanie robót dodatkowych lub robót zamiennych, jeśli taka konieczność wystąpi w czasie realizacji inwestycji;
6)w innych ważnych sprawach, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego.
3.3. Etap po zakończeniu robót:
Wykonawca po zakończeniu robót:
1)uczestniczy w przeprowadzanych próbach szczelności betonu, wszystkich rurociągów i sieci technologicznych z których zostaną spisane protokoły odbioru;
2)sprawdzi i zatwierdzi projekt rozruchu opracowany przez Wykonawcę Robót oraz uczestniczyć będzie w rozruchu mechanicznym inwestycji z którego zostanie sporządzone sprawozdanie;
3)wraz z Zamawiającym wyznacza Grupę Rozruchową do przeprowadzenia rozruchu technologicznego;
4)sprawdzi i potwierdzi gotowość do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, tj.:
- wszelkich raportów,
- sprawozdań technicznych,
- wyniki pomiarów kontrolnych i badań oraz prób końcowych,
- certyfikatów jakości wbudowanych materiałów i urządzeń,
- instrukcji obsługi i eksploatacji wszystkich obiektów,
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót i innych, nie wyszczególnionych dokumentów;
5)przeprowadzi weryfikację (rysunków powykonawczych) sporządzanych przez Wykonawcę Robót;
6)sprawdzi opracowany Operat Wodnoprawny, zadba o dostarczenie przez Wykonawcę Robót wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane;
7)dokona półrocznych przeglądów stanu wykonanych robót;
8)poświadczy usunięcie przez Wykonawcę Robót, wykrytych wad;
9)wspierać będzie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
10)wystawi Świadectwo prawidłowego wykonania robót;
11)wraz Zamawiającym dokona komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.
4. Prowadzenie inwestycji pod kątem wymagań narzuconych umową pożyczki na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
Na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca:
a)zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc przy rozliczaniu poszczególnych transz zgodnie z wymogami umowy dofinansowania;
b)zorganizuje prace w taki sposób, aby umowa na wykonanie robót była zrealizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem rzeczowo - finansowym robót zatwierdzonym przez WFOŚiGW w Łodzi;
c)będzie sprawdzał i przekazywał (podpisane protokoły obiorów częściowych robót wraz ze sprawdzonym rozliczeniem finansowym tych prac) Zamawiającemu w sposób zapewniający sprawne rozliczenie pozyskanego dofinansowania z wyodrębnieniem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, zgodnie z instrukcją rozliczania kosztów oraz terminowej płatności Wykonawcy Robót;
d)dostarczy Zamawiającemu informacji niezbędnych do sporządzenia raportów, rozliczeń, sprawozdań i informacji na etapie realizacji inwestycji.
4.1. Współfinansowanie przez Unię Europejską:
UWAGA: Wykonawca powinien wziąć pod uwagę, że może wystąpić możliwość prowadzenia inwestycji na zasadach współfinansowania przez unię europejską.
5. Sporządzanie raportów: Wykonawca będzie sporządzał na bieżąco dokumentację usług świadczonych w ramach niniejszej umowy, czyli będzie sporządzać raporty miesięczne z prac własnych oraz z postępu robót prowadzonych przez Wykonawcę Robót az po zakończeniu inwestycji sporządzi raport końcowy.
5.1. Raporty miesięczne będą zawierały informacje w szczególności:
a)o stanie zaawansowania inwestycji,
b)analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem rzeczowym,
c)informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności,
d)ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów,
raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego.
5.2. Raport końcowy powinien określać rzeczowe i finansowe rozliczenie projektu, uzyskanie efektu technologicznego, ocenę zgodności wykonanych działań z zobowiązaniami wynikającymi z umowy o dofinansowaniu.
5.3. Raport końcowy sporządzony zostanie w ciągu 21 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 5 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
5.4. Raporty przekazywane będą w trzech egzemplarzach w języku polskim oraz w wersji elektronicznej.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71520000-9
  • 71630000-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.06.2015

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000,00 PLN.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kutno.bipst.pl (należy wybrać: Jednostki organizacyjne, Grupową Oczyszczalnię Ścieków)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Lotnicza 1.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2013 11:00, miejsce: SEKRETARIAT - I piętro - w siedzibie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Kutnie przy ul. Lotniczej 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.