akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 26.03.2014

Aktualnych ofert: 3169
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Wyryki
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wyryki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Lubieniu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wyryki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Lubieniu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (budowa 102 szt.) przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w systemie drenażowym oraz modernizacja ujęcia wody w Lubieniu na działkach 74/1 i 74/2 w celu zmiękczenia wody i poprawy jej własności przy jednoczesnym zachowaniu składu chemicznego wód. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót wraz z obsługą geodezyjną w czasie budowy, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z podaniem średnicy i długości przewodów kanalizacyjnych i drenażu rozsączającego dla każdej oczyszczalni, rozruchem przydomowej oczyszczalni, szkoleniem przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i prowadzenia książki oczyszczalni oraz dostawą urządzeń oczyszczalni ścieków. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót. W przypadku zmniejszenia przez zamawiającego zakresu robót wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość przydomowych oczyszczalni ścieków.Przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane będą w miejscowościach: Adampol szt. 2, Kaplonosy szt.16, Horostyta szt. 8, Zahajki szt. 4, Zahajki Kolonia szt. 2, Lubień szt. 3, Wyryki Kolonia szt. 5, Krzywowierzba szt. 4, Lipówka szt. 7, Wyryki Wola szt. 7, Wyryki Adampol szt. 22, Wyryki Połód szt.22 w sumie sztuk 102.
Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologia ich wykonania, projekty zagospodarowania terenu, schematy oczyszczalni, profil podłużny oczyszczalni (dokumentacja techniczna załącznik nr 14 SIWZ), przedmiary robót załącznik nr 13 do SIWZ zostały załączone do SIWZ w wersji elektronicznej na stronie Zamawiającego www.ugwyryki.bip.lubelskie.pl w zakładce przetargi z SIWZ oraz w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 1)
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45111200-0
  • 45232421-9
  • 45252200-0
  • 45231300-8
  • 45332300-6
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.09.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
8.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
8.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
8.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do zapłaty zamawiającemu kwoty wadium określonej w gwarancji:
8.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 97 8042 0006 2001 0680 0101 0003 .
8.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
8.7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca może załączyć do oferty przelew. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert) nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, potwierdzającego uznanie rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na ten rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.
8.8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów. Wzór potwierdzenia złożenia dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp wraz z informacją o terminie złożenia tych dokumentów określa Załącznik nr 12 do SIWZ.
8.9. Wadium może wnieść osoba trzecia.
8.10. Z wniesionego wadium w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wyryki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację ujęcia wody w Lubieniu oraz oznaczenie sprawy:
ZP 271.2.2014
8.11. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 8.3. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowa¬niem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium i bez zmniejszenia kwoty i warunków wadium.
8.12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
8.13. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp (pkt 8.19).
8.14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8.15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
8.16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp (pkt 8.14), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8.17. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę, chyba że zamawiający przechowuje wadium na nieoprocentowanym rachunku bankowym.
8.18. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
8.19. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugwyryki.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wyryki, Wyryki 154, 22-205 Wyryki, pokój nr 2, I piętro.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Wyryki, pok. nr 1, I piętro
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.