akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 20.12.2013

Aktualnych ofert: 3112
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Ostróda
Prawo jazdy kat. D

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prawo jazdy kat. D
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy kat. D dla 13 osób bezrobotnych.
Szkoleniem zostanie objętych 13 osób bezrobotnych, w tym:
11 osób posiadających prawo jazdy kat. B,
2 osoby posiadające prawo jazdy kat. C.
Przedmiot zamówienia obejmuje - obowiązki wykonawcy:
1. przeprowadzenie kursu nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii D,
2. opłacenie pierwszego egzaminu państwowego,
3. zgłoszenie uczestników kursu do egzaminu państwowego,
4. przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem wewnętrznym w okresie do 60 kolejnych dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 80411200-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 15.03.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 60%
  • Termin realizacji szkolenia - 20%
  • Jakość oferowanego szkolenia - 15%
  • Certyfikaty jakości - 5%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.ostroda.ibip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 5
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2014 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 5 pok. 119
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI: Rynek Pracy Otwarty dla Wszystkich, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia oraz Podnoszenie Poziomu Aktywności Zawodowej Osób bezrobotnych, tytuł projektu: Pakt - PROMOCJA AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.