akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 18.05.2012

Aktualnych ofert: 2849
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Ozorków
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI LAS

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI SOKOLNIKI LAS
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki Las w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach Lesie w ciągu ul. M. Konopnickiej, 22 Lipca i ul. Marynarskiej:
a) odcinek I ul. Marynarska i 22 Lipca o długości 890 m i szer. 3,20 m (od ul. Ozorkowskiej do ul. Płockiej).
b) odcinek II ul. 22 Lipca o długości 980 m i szer. 3,30 m (od ul. Płockiej do ul.
Narutowicza);
Przebudowa drogi polega na wykonaniu podbudowy z kruszyw łamanych o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu i ułożeniu na obydwu odcinkach warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4,0 cm.
3. Szczegółowy zakres robót zawiera:
Dokumentacja Projektowa, kosztorys ofertowy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowiące załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45233220-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 20.07.2012

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ug-ozorkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Ozorkowie, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, pok. 11
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Ozorkowie, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, pok. 9
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.