akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 05.08.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Rzeszów
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Młp.-Wysoka Głog.-Jasionka w km od 1+800 do 4+200

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Młp.-Wysoka Głog.-Jasionka w km od 1+800 do 4+200
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373R Głogów Młp.-Wysoka Głog.-Jasionka
w km od 1+800 do 4+200.
Zamówienie obejmuje m.in.:
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni bitumicznej - 13 200 m2;
- wyrównanie nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym - 330 t;
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - 13 200 m2;
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 13 200 m2;
- plantowanie poboczy - 13 200 m2;
- utwardzenie poboczy tłuczniem - 2 400 m2;
- oczyszczenie rowu z namułu - 4 800 mb
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45233220-7
  • 45233141-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w wysokości 16 000,00 PLN, słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/powiat/rzeszowski/zdp/zam_publi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 44, pok. Nr 2
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2013 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 44, pok. Nr 2
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.