akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 31.07.2013

Aktualnych ofert: 3120
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Krynica-Zdrój
Przebudowa pomieszczeń kotłowni na lokalną kotłownię gazową wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji dla budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń kotłowni na lokalną kotłownię gazową wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji dla budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju realizowanej w ramach zadania MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W NOWYM DOMU ZDROJOWYM
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń kotłowni na lokalną kotłownię gazową wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji dla budynku sanatorium Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju, ul. Nowotarskiego 7 w zakresie umożliwiającym użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Moc kotłowni
Woda Qw = 1256 kW - (dwa kotły gazowe kondensacyjne o mocy min. 628 kW)
Para Qp = 170 kW - ( jeden kocioł parowy )

Budynek dotychczas zaopatrywany jest w ciepło siecią c.o. zasilaną z kotłowni głównej uzdrowiska. Projektowana kotłownia zlokalizowana jest w istniejących pomieszczeniach byłej kotłowni gazowej, wyłączonej z użytkowania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym, sztuką inżynierską, przepisami bhp i p.poż,

UWAGA:
Z uwagi na okres realizacji kotłowni w sezonie grzewczym, należy zabezpieczyć ciągłość dostawy ciepła i c.w.u.
Z uwagi na wykonywanie robót budowlanych w czynnym obiekcie sanatoryjnym należy tak zorganizować prace, by maksymalnie zminimalizować czas przerw w dostawie mediów do obiektu. Wszelkie niezbędne technologicznie przerwy w dostawie Wykonawca musi uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.
Roboty należy prowadzić według wytycznych zawartych w załączonym Opisie Organizacji Robót.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1.1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
1) roboty budowlane opisane w załączonej dokumentacji projektowej:

a/ przebudowa pomieszczeń byłej kotłowni na lokalną kotłownię gazową dla budynku
sanatorium Nowy Dom Zdrojowy.
Charakterystyka pomieszczeń kotłowni:
- powierzchnia pomieszczeń kotłowni Fk= 49,60 m2
- kubatura pomieszczeń kotłowni Vk=183,15m3

b/ roboty budowlane w węzłach c.o , c.w.u, stacji redukcyjnej pary w budynku sanatorium
Nowy dom Zdrojowy.


2) roboty instalacyjne - branża ciepłownicza:
- technologię kotłowi wodnej dla potrzeb c.o. , c.w.u. i wentylacji mechanicznej,
- węzeł cieplny c.o. i c.w.u.,
- technologię kotłowni parowej dla potrzeb kąpieli mineralnych,
- wewnętrzną instalację odbiorczą.

3) przebudowę instalacji gazu.

4) wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych.

5) rozruch technologiczny kotłowni wraz z przełączeniem urządzeń i instalacji odbiorczych.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45000000-7
  • 45331110-0
  • 45333000-9
  • 45315000-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 126

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 PLN


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.uzdrowisko-krynica-zegiestow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 11:00, miejsce: Uzdrowisko Krynica - Żegiestów S.A. adres: ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica-Zdrój sekretariat pokój nr 2
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną - adres: e-mail: sekretariat@kryniczanka.pl. lub faksową - nr faksu: 18 471 50 81. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.