akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 04.06.2013

Aktualnych ofert: 2999
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Olszewo-Borki
Remont drewnianego mostu na rzece Omulew w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drewnianego mostu na rzece Omulew w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. Remont drewnianego mostu na rzece Omulew w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki polegająca na:- robotach rozbiórkowych wraz z utylizacją drewnianych elementów mostu, rozbiórka betonowej płyty przedmostowej, - robotach przygotowawczych - zabezpieczenie antykorozyjne podłużnic - 195m2 - wykonanie drewnianych elementów mostu pod jezdnię: - wbudowanie wraz z impregnacją poprzecznic mostowych o wymiarze 25x25cm i długości 6,5mb w ilości 8 sztuk - wbudowanie wraz z impregnacją poprzecznic mostowych o wymiarze 25x25cm i długości 5,2mb w ilości 7 sztuk - wbudowanie wraz z impregnacją poprzecznic mostowych o wymiarze 25x25cm i długości 3,8mb w ilości 28 sztuk wykonanie podkładu dolnego jezdni z dyli o przekroju 16x10cm ułożonych równolegle do osi jezdni o objętości 9,9m3 wykonanie podkładu górnego jezdni z dyli o grubości 7cm, ułożonych w jodełkę pod kątem 45 o powierzchni 122,4m2 wykonanie drewnianych elementów pod chodnik: ułożenie podłużnicy drewnianej o wymiarze 17x17cm na długości 34mb wbudowanie wraz z impregnacją poprzecznic chodnika o przekroju 10x10cm i długości 1,20m w ilości 7 sztuk wbudowanie wraz z impregnacją poprzecznic chodnika o przekroju 10x10cm i długość 1,0m w ilości 22 sztuk - wykonanie nawierzchni chodnika z dyli o grubości 5 cm ułożonych równolegle do osi mostu o powierzchni 36m2 ułożenie drewnianego krawężnika o przekroju 10x10 cm na długości 40mb wykonanie obustronnych poręczy na długości 80mb - wykonanie płyty przedmostowej z betonu o wymiarach 250cm x 350cm x 15cm - roboty wykończeniowe polegające na wzmocnieniu skarp przyczółku za pomocą płyt ażurowych 40m2 oraz uzupełnieniem poboczy mieszanką z kruszywa naturalnego montaż obustronnych barier ochronnych o długości 32mb 2)Nomenklatura wg CPV:45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg, 45221100-3 roboty budowlane w zakresie budowy mostów 45221111-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 3)Szczegółowy opis inwestycji znajduje się w dokumentacji budowlano-wykonawczej, specyfikacji technicznej i przedmiarze robót załączonych do SIWZ.4)Zamawiający nie dopuszcza odstępstw od dokumentacji projektowej w wykonawstwie i technologii. 5)Roboty, określone w ust. 6 pkt 1 należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty i dopuszczonych do użytku zgodnie z dokumentacją określoną w/w punktach, z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 6)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na własny koszt atesty potwierdzające zgodność z normą na użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały. 7)Przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych a także innych przepisów związanych z przedmiotem zamówienia. 8)W ramach ceny oferty Wykonawca będzie zobowiązany ponieść również koszty: a)rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projekcie budowlano- wykonawczym, a nie ujętych w przedmiarze robót, b)ubezpieczenia robót, c)wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego i pionowego na czas realizacji robót, d)oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, e)pomiarów, badań i prób niezbędnych do realizacji zamówienia, f)wykonania w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, g)opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, h)dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia, nie wynikających z zakresu robót, i)kierownika budowy, posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności budowy mostów,j)kierownika robót posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub/i robót w specjalności budowa mostów, k)uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu. 9)Zamawiający na swój koszt zapewni inspektora nadzoru budowlanego. 10)Zamawiający przekaże protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni - licząc od dnia zawarcia umowy.11)W trakcie wykonywania prac należy wykonywać dokumentację fotograficzną, w tym robót zanikających na koszt Wykonawcy w ilości minimum 30 sztuk zdjęć.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45233000-9
  • 42221100-3
  • 45221111-3
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 23.08.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), które musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrołęce nr rachunku: 44 8922 0009 0000 0361 2000 0030 z adnotacją: Postępowanie nr RIGKiD.271.3.2013 ,Remont drewnianego mostu w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki.
3) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego.
4) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
5) Wykonawca, który nie wniósł wadium w wymaganym terminie oraz w formie określonej niniejszą SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
6) Wadium wniesione w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp należy złożyć w oryginale jako luźna, niezszyta część oferty.
7) W przypadku wniesienia wadium w formach, przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp dokumenty takie muszą zawierać co najmniej następujące informacje:
a) określenie przedmiotu przetargu - należy wpisać nazwę: ,Remont drewnianego mostu w ciągu drogi gminnej ul. Gen. L. Kickiego w miejscowości Kruki;
b) określenie podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie (pełna nazwa, dokładny adres);
c) określenie beneficjanta gwarancji/poręczenia: Gmina Olszewo-Borki z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13;
d) określenie podmiotu, na rzecz którego wystawiana jest gwarancja/poręczenie - dane Wykonawcy; jeżeli ofertę składa podmiot wspólny w gwarancji/poręczeniu muszą być wymienione wszystkie podmioty wchodzące w jego skład, chyba że umowa podmiotu wspólnego stanowi inaczej,
e) określenie kwoty gwarancji/poręczenia - musi ona odpowiadać kwocie wadium; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich i wynikać wprost z treści gwarancjiporęczenia;
f) gwarancjaporęczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego - w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp;
g) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia - okres ten nie może być krótszy niż 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert;
h) z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać, iż podmiot wystawiający gwarancję/poręczenie wypłaci beneficjentowi świadczenie na pierwsze żądanie, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania.
8) Zamawiający zwraca wadium w terminie i zgodnie z art. 46 Pzp.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.olszewo-borki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki pok. 13
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 10:00, miejsce: Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki pok. 2A
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.