akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 31.01.2014

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Częstochowa
Remonty bieżące, murarsko-tynkarskie, stolarsko-ciesielskie, blacharsko-dekarskie, posadzkarskie, brukarskie, malarskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz remonty bieżące obejmujące prace murarsko - tynkarskie, stolarsko - ciesielskie, malarskie, posadzkarskie, montaż kuchni, piecy przenośnych w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty bieżące, murarsko-tynkarskie, stolarsko-ciesielskie, blacharsko-dekarskie, posadzkarskie, brukarskie, malarskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz remonty bieżące obejmujące prace murarsko - tynkarskie, stolarsko - ciesielskie, malarskie, posadzkarskie, montaż kuchni, piecy przenośnych w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są remonty bieżące, murarsko-tynkarskie, stolarsko-ciesielskie, blacharsko-dekarskie, posadzkarskie, brukarskie, malarskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz remonty bieżące obejmujące prace murarsko - tynkarskie, stolarsko - ciesielskie, malarskie, posadzkarskie, montaż kuchni, piecy przenośnych w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych
i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie.
a) Prace dotyczyć będą utrzymania stanu technicznego lokali i budynków w zakresie remontów bieżących w oparciu o przedstawione zlecenia wystawione przez Oddziały Eksploatacji;
b) W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym Wykonawca będzie zobowiązany w ramach umowy do usunięcia zagrożeń - nawisów śnieżnych, oblodzeń obróbek blacharskich oraz nadmiaru śniegu z połaci dachowych;
c) Wykonawca wykonuje czynności związane z konserwacją oraz usuwaniem bądź zabezpieczeniem awarii przy użyciu własnych pracowników, materiałów, narzędzi oraz środków transportu;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia innych prac niż wymienione w ust. 1 umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych jak: wybuch gazu, pożar, katastrofa budowlana, powódź, huragan, nadmierne i intensywne opady śniegu, spadki temperatur zewnętrznych poniżej 20o C;
e) Wykonawca jest zobowiązany podać numer telefonu celem stałego sposobu łączności z Zamawiającym;
f) Prace dotyczące remontów bieżących będą zgłaszane Wykonawcy w formie zleceń z Oddziałów Eksploatacji zawierających dokładny adres lokalu i budynku z niezbędnym zakresem wykonania robót.
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony został w Specyfikacji Technicznej
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45262522-6
  • 45442100-8
  • 45422000-1
  • 45421000-4
  • 45261900-3
  • 45233253-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie XIV SIWZ.
4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w postaci:
a) Oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub
b) Oryginału dokumentu będącego każdą inną formą wadium może zostać dostarczony przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert lub też może być załączony do oferty Wykonawcy.
5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, niepodlegającą przeniesieniu na osoby trzecie i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Z treści dokumentu załączonego do oferty winno wynikać nie budzące wątpliwości zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu należności, w przypadku gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana,
a Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego o treści jak w załączniku nr 6 do specyfikacji i na warunkach określonych w ofercie, Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
a) nazwę i adres Zamawiającego,
b) oznaczenie (numer) postępowania,
c) określenie przedmiotu postępowania (tytuł przetargu),
d) termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą.
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgm-tbs.czest.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 42-200 Częstochowa ul. POW 24, pokój nr 6 (Kancelaria).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.