akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 26.03.2014

Aktualnych ofert: 3173
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Somianka
Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbudowa istniejącego stawu retencyjnego zlokalizowany na działce o nr. ew. 472 w miejscowości Wielęcin. Staw ma kształt nieregularny a jego powierzchnia w górnym obrysie wynosi 1720 m2. Maksymalna szerokość stawu wynosi 35,0 m a długość 62,0 m. Planowana inwestycja obejmuje odbudowę istniejącego zbiornika, poprzez odmulenie warstwy średnio 50 cm, wyprofilowanie skarp brzegowych w stosunku 1:2 oraz skarpy wschodniej 1:5, uformowanie i wyplantowanie dna stawu zgodnie z przekrojami poprzecznymi znajdującymi się w operacie wodnoprawnym oraz projekcie. Dodatkowo skarpy stawu do wysokości 1,0m zostaną umocnione darniną, pozostała część skarp zostanie obsiana trawą. Konieczne będzie wywiezienie nadmiaru urobku poza obręb obiektu.
W ramach zadania zostanie przebudowany przepust wraz z wykonaniem wylotu żelbetowego z klapą zwrotną fi 0,4m we wschodniej skarpie stawu, uniemożliwiającą przelewanie się wody ze stawu do przydrożnego rowu, przy wysokim poziomie zwierciadła wody w zbiorniku. W tym celu należy wykonać ścianki czołowe oraz płytę wylotową. Ułożona zostanie rura PP karbowana średnicy fi 40 cm, połączona z istniejącym rowem odwadniającym. Dla prawidłowego zabezpieczenia skarpy przy wylocie zostanie ona umocniona na całej długości płytami betonowymi eko lub narzutem kamiennym, natomiast dno stawu przy wylocie z kanału na szerokości 5 m zostanie umocnione narzutem kamiennym na podsypce z piasku z zalaniem szczelin zaprawą cementową.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa drogowego na drodze gminnej (dz. nr.ew. 697) znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie stawu, w pasie drogowym wykonana zostanie bariera energochłonna Typ SP-05 na całej długości południowej skarpy stawu, dodatkowo wydłużona o 1,0 m poza zewnętrzną krawędź stawu i zakończona kuliście nasadą zwrotną Typ B.

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru. Zamawiający sprawdzi zgodność zaoferowanej ceny z przedstawionym kosztorysem ofertowym.
3. Zamawiający informuje, iż przedmiary przekazane Wykonawcy pełnią funkcję jedynie pomocniczą (informacyjną) przy kalkulacji ceny przy składaniu ofert przez Wykonawców. Przygotowując oferty Wykonawcy powinni sprawdzić zgodność przedmiarów z pozostałymi częściami dokumentacji projektowej. Nie wniesienie zastrzeżeń przez wykonawcę w w/w zakresie skutkuje obowiązkiem wykonania przez wykonawcę robót zgodnie z dokumentacją techniczną i wiedzą techniczną zgodnie z art. 647 K.C.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w:
- przedmiarze robót;
- dokumentacji projektowej;
5. Zamawiający zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, wobec którego to zgłoszenia w/w organ nie wniósł sprzeciwu.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji technicznej i SIWZ. W takim przypadku Wykonawca winien udokumentować, iż zaoferowany produkt odpowiada swoimi parametrom produktowi wskazanym w dokumentacji lub SIWZ. Jeśli w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń i materiałów należy je traktować, jako propozycje projektanta i Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następowało zgodnie z ilością faktycznie wykonanych robót po cenach jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających będących następstwem wykonania zadania podstawowego Zamawiający zastosuje się do art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy PZP. Wyliczenie cen jednostkowych zamówienia dodatkowego i uzupełniającego zostanie wyliczone z zaoferowanych cen jednostkowych przez Wykonawcę z zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego nie może przekroczyć 10% wartości zamówienia podstawowego.
8. Z uwagi na fakt, iż roboty będą wykonywane na terenie użytkowanym, Wykonawca przy wykonaniu robót musi zakładać jak najmniejszą uciążliwość dla użytkowników budynków oraz przestrzegać wszystkich zasad BHP.
9. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w momencie zakończenia całości zadania i podpisaniu protokółu odbioru końcowego robót.
10. Wykonawca, na etapie końcowego odbioru robót lub w trakcie robót na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu odpowiednich aktualnych dokumentów (np. świadectw, certyfikatów, atestów, badań) dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, dotyczących zamontowanych i użytych do wykonania przedmiotu zamówienia materiałów i urządzeń.
11. Wykonawca zobowiązany jest udzielić 60 miesięcy gwarancji jakości na całość wykonanych robót.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45000000-7
  • 45244000-9
  • 45111200-0
  • 45232130-0
  • 45453100-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 19.09.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc).
2. Wadium może być wniesione (w zależności od wyboru Wykonawcy) w następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z 2008r. Nr. 116, poz. 730 i 732 i nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620)
3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Gminy Somianka, nr konta: 28 892310760600082420060006 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej oddział w Somiance. Dowód wniesienia wadium w pieniądzu musi zawierać w rubryce tytułem sformułowanie ze zwrotem wadium na przetarg i należy załączyć go do oferty.
4. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt. 3 Ustawy.
5. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, należy wnieść do Urzędu Gminy Somianka, pok. nr 11, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę załączyć do oferty.
6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wskazaną formą i wysokością wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania.
7. Za datę i godzinę wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie:
9. Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
10. Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie na pisemny wniosek wykonawcy który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert,
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugsomianka.bip.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 10:00, miejsce: Urząd Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka w pokoju nr 14 - sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Somianka w pokoju nr 19. w dniu 10.04.2014r. o godz. 10:30.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane z dofinansowaniem Program Operacyjny Ryby na lata 2007-2013 w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.