akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 19.12.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Olkusz
Sporządzenie w skali 1:10000 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów położonych w obszarze II -/wiejskim/

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie w skali 1:10000 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz dla terenów położonych w obszarze II -/wiejskim/
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest :

sporządzenie w skali 1: 10 000 zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997r. /z późniejszymi zmianami/ obejmującego fragment południowej części gminy Olkusz o powierzchni ogółem ok. 1926 ha.

Teren opracowania położony jest w granicach w stref:

-II - H Gorenice,
-II -G Zawada

wraz z obszarem III - /leśnym/

Zakres opracowania został oznaczony na załącznikach graficznych nr 8, 9, 10 do specyfikacji.

2. Przedmiotem postępowania jest:

Określenie polityki przestrzennej Gminy Olkusz, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego poprzez aktualizację obecnego sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów w granicach stref, o których mowa w pkt 1 z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn.zm./, w szczególności w art. 11 i 12 ustawy oraz wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy /Dz.U. Nr 118, poz. 1233/.
3. Szczegółowy zakres usługi:
Należy sporządzić pełną dokumentację planistyczną w rozumieniu ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z póżn. zm./, w szczególności przy uwzględnieniu wymogów określonych w art.10, art.11 i art.12 ustawy, przepisów wykonawczych oraz w trybie tam określonym wraz z kompletem wymaganych uzgodnień i opinii.

UWAGA:
Pełny zakres opracowań graficznych - rysunek zmiany studium już od etapu koncepcji należy sporządzić na platformie programowej MicroStation - format: dgn - na nośniku CD-ROM.

Powodem powyższego jest dysponowanie przez zamawiającego programem MicroStation

4. Ilość egzemplarzy:

­6 kompletnych kopii zmiany studium+ egzemplarz archiwalny /rysunek + tekst/
­ -ekofizjografia - 3 egz.
­ -prognoza oddziaływania na środowisko - 6 egz.
­ -pełna dokumentacja formalno-prawana - 1 komplet
­ -rysunek zmiany studium na CD-ROM - 2 egz.

5. Materiały, które udostępnia Zamawiający:

-Numeryczna mapa zasadnicza /format dgn./ uzyskana z zasobu geodezyjnego
Starostwa Powiatowego w Olkuszu.
-Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będące w obrębie
terenów objętych opracowaniem /tekst + rysunek/
-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Olkusz /ze zmianami/, zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 27.02.1997 r. - tekst + rysunek studium wraz z
następującymi dokumentami:
Część 1 - Diagnoza
Część 2 - Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz
z załącznikami mapowymi:

- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem uwarunkowań
górniczych
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
- uwarunkowania górnicze
- charakterystyka środowiska przyrodniczego - wybrane elementy i cechy
- charakterystyka środowiska kulturowego - wybrane elementy i cechy
- charakterystyka wyposażenia w infrastrukturę techniczną

-Uchwała Nr XXVI/377/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013 r. w
sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Olkusz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97
Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r., z późniejszymi zmianami/
-Uchwała Nr XXVI/378/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 2 lipca 2013 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady
Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r., z późniejszymi zmianami w sprawie:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Olkusz
-Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Olkusz.

Wyżej wymienione materiały Zamawiający udostępni po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą. Inne materiały, wykazy, zestawienia Wykonawca sporządzi w ramach zawartej umowy.

Przewiduje się :
1/ udział Projektanta w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej,
w posiedzeniach Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz na
sesji Rady Miejskiej.
2/ uczestnictwo Projektanta w dyskusji publicznej oraz obecność w siedzibie
Zamawiającego, przy wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu, w
każdy poniedziałek /raz w tygodniu/, w godzinach wyłożenia planu.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71410000-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.01.2015

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium w przedmiotowym postępowaniu.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 0.5%
  • jakość - 0.5%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/bip.olkusz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w UMiG Olkusz w pokoju nr 311 lub pobrać ze strony internetowej.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyćw siedzibie Zamawiającego pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz w punkcie informacyjno-podawczym.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.