akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 25.09.2012

Aktualnych ofert: 3169
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Wilkowice
Szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr systemu oświaty z zakresu ICT dla uczestniczek i uczestników projektu pn.: Wilkowice - ekspert w eduk@cji

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347214/2012
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr systemu oświaty z zakresu ICT dla uczestniczek i uczestników projektu pn.: Wilkowice - ekspert w eduk@cji
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje kadr systemu oświaty z zakresu ICT dla uczestniczek i uczestników projektu pn. Wilkowice - ekspert w eduk@cji. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 1 części z wyodrębnionymi 6 zadaniami: 1) ICT dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum a) zakres tematyczny: - elektroniczny dziennik - praca z modułem lekcyjnym - prowadzenie oddziału przez wychowawcę - zestawienia - przeglądanie witryny dla rodzica/ucznia - przygotowywanie i druk świadectw - tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych - przygotowywanie i modyfikacja prezentacji - pokaz slajdów - tworzenie materiałów - posługiwanie się tablicą interaktywną podczas zajęć dydaktycznych b) czas trwania: - 40 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni po 8 godzin lekcyjnych na każdą grupę, łącznie 160 godzin lekcyjnych c) uczestnicy i uczestniczki: - 24 osoby, tj. 4 grupy po 6 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 01.10.2012, 08.10.2012, 15.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, ul. Klimczoka 68, 43-360 Bystra - grupa 2: 05.11.2012, 12.11.2012, 19.11.2012, 26.11.2012, 27.11.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna - grupa 3: 02.01.2013, 09.01.2013, 16.01.2013, 23.01.2013, 30.01.2013 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice - grupa 4: 30.01.2012, 01.02.2013, 04.02.2013, 06.02.2013, 08.02.2013 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 2) ICT dla nauczycieli-dyrektorów szkoły podstawowej i gimnazjum a) zakres tematyczny: - arkusz organizacyjny - wprowadzanie danych - przydzielanie zajęć - analiza danych - przygotowywanie planu finansowego - eksportowanie danych do SIO - program do zastępstw - planowanie i ewidencja - rozliczanie godzin - ewidencja zajęć - plan lekcji-szkielet planu lekcji - automatyczne układanie i modyfikacje planu lekcji - dyżury - drukowanie i publikacja planu - profesjonalne prezentacje multimedialne - korzystanie z tablic interaktywnych b) czas trwania: - 80 godzin lekcyjnych, tj. 10 dni po 8 godzin lekcyjnych na grupę, łącznie 160 godzin lekcyjnych c) uczestnicy i uczestniczki: - 11 osób, tj. 1 grupa po 6 osób i 1 grupa po 5 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 04.10.2012, 11.10.2012, 18.10.2012, 25.10.2012, 08.11.2012, 15.11.2012, 20.11.2012, 22.11.2012, 27.11.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Gimnazjum im. Juliana Fałata w Bystrej, ul. Szczyrkowska 2, 43-360 Bystra - grupa 2: 03.10.2012, 10.10.2012, 17.10.2012, 24.10.2012, 31.10.2012, 07.11.2012, 14.11.2012, 21.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8, 43-365 Wilkowice Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 3) ICT w szkolnej bibliotece a) zakres tematyczny: - podstawy pracy z aplikacją - opracowanie dokumentacji i opisywanie czasopism - gromadzenie zbiorów - rejestracja wypożyczenia i statystyka - stosowanie haseł przedmiotowych i formalnych - prowadzenie skontrum - pakiet biurowy b) czas trwania: - 40 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni po 8 godzin lekcyjnych na grupę, łącznie 40 godzin lekcyjnych c) uczestnicy i uczestniczki: - 6 osób, tj. 1 grupa po 6 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 01.10.2012, 08.10.2012, 15.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach, ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 4) ICT w dydaktyce przedszkolnej a) zakres tematyczny: - podstawy pracy w edytorze tekstu - stosowanie stylów - grupowa praca nad dokumentem - przygotowanie dokumentacji do publikacji - praca z tabelami - stosowanie obiektów graficznych - stosowanie i tworzenie szablonów - korespondencja seryjna - podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym - formatowanie tabel i wykresów - kopiowanie formuł - analiza i gromadzenie danych - zasady tworzenia prezentacji multimedialnych - przygotowanie prezentacji i pokazu slajdów - tworzenie materiałów towarzyszących b) czas trwania: - 40 godzin lekcyjnych, tj. 5 dni po 8 godzin lekcyjnych na grupę, łącznie 40 godzin lekcyjnych c) uczestnicy i uczestniczki: - 8 osób, tj. 1 grupa po 8 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 07.11.2012, 14.11.2012, 21.11.2012, 28.11.2012, 29.11.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8, 43-365 Wilkowice Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 5) ICT w zarządzaniu przedszkolem a) zakres tematyczny - arkusz organizacyjny - wprowadzanie danych - przydzielanie zajęć - analiza danych - plan finansowy - eksportowanie danych do SIO - program do obsługi kadrowej -zasady aplikacji - rejestrowanie danych - ewidencja danych kadrowych - inwentarz - prowadzenie ksiąg inwentarzowych - komputerowa ewidencja - inwentaryzacja w aplikacji - doskonalenie korzystania z pakietu biurowego b) czas trwania: - 80 godzin lekcyjnych, tj. 10 dni po 8 godzin lekcyjnych na grupę, łącznie 80 godzin lekcyjnych c) uczestnicy i uczestniczki: - 5 osób, tj. 1 grupa po 5 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 02.10.2012, 09.10.2012, 16.10.2012, 23.10.2012, 30.10.2012, 06.11.2012, 13.11.2012, 20.11.2012, 26.11.2012, 27.11.2012 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej, ul. Szkolna 1, 43-360 Meszna Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 6) ICT w szkolnym sekretariacie a) zakres tematyczny - program do obsługi sekretariatu - budowa systemu - zakładanie oddziałów - ewidencja i przepływy uczniów i uczennic - klasyfikacja uczniów i uczennic - zamykanie roku szkolnego - program do obsługi kadrowej - rejestrowanie danych i umów - ewidencja danych kadrowych - inwentarz - prowadzenie ksiąg inwentarzowych - komputerowa ewidencja - inwentaryzacja w aplikacji - doskonalenie korzystania z pakietu biurowego b) czas trwania: - 72 godziny lekcyjne, tj. 9 dni po 8 godzin lekcyjnych, łącznie 72 godziny lekcyjne c) uczestnicy i uczestniczki: - 6 osób, tj. 1 grupa po 6 osób d) harmonogram realizacji: - grupa 1: 03.01.2013, 08.01.2013, 10.01.2013, 15.01.2013, 17.01.2013, 22.01.2013, 24.01.2013, 25.01.2013, 29.01.2013 w godzinach pracy placówki oświatowej w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Bystrej, ul. Klimczoka 68, 43-360 Bystra Uwaga: w uzasadnionych przypadkach harmonogram i miejsce realizacji mogą ulec zmianie. 3. Wszystkie szkolenia będą odbywały się w wynajętych przez placówki oświatowe z terenu gminy Wilkowice (dla których organem prowadzącym jest Gmina Wilkowice) salach komputerowych w dni robocze. Liczebność grup dobrana została pod kątem jak największej efektywności i indywidualizacji wsparcia. 4. Dla każdego zadania Wykonawca opracowuje oraz przekazuje materiały szkoleniowe w ilości wynikającej z liczby osób przewidzianych do udziału w danym szkoleniu oraz dodatkowy egzemplarz dla Zamawiającego (Zamawiający otrzymuje dodatkowy egzemplarz materiałów szkoleniowych dla każdej z grup, np. Zadanie nr 1 realizowane jest w 4 grupach, zatem Zamawiający otrzymuje 4 dodatkowe egzemplarze materiałów szkoleniowych). 5. Wykonawca na czas realizacji szkoleń udostępnia (w ramach wynagrodzenia w oparciu o umowę zawartą w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) licencję i oprogramowanie do sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół, na bazie których można sporządzić plany lekcji, dyżurów nauczycieli, zastępstw oraz rozliczać godziny ponadwymiarowe. 6. Wykonawca opracowuje oraz dostarcza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (oryginał + kserokopia). 7. Wykonawca przeprowadza testy wiedzy na początku i na zakończenie każdego szkolenia. 8. Wykonawca prowadzi szkolenia metodą aktywną, np. warsztaty, dyskusja, ćwiczenia i pasywną np. prezentacja multimedialna z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 9. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić firmie cateringowej ilość osób obecnych w danym dniu na szkoleniu (zgłoszenie winno być dokonane na 2 godziny przed ustalonym terminem dostarczenia posiłków, godziny posiłków ustalone zostaną z wybranym Wykonawcom). Dane kontaktowe do wykonawcy usługi cateringowej zostaną przekazane przez Zamawiającego. Koszt usługi cateringowej ponosi Zamawiający. 10. Szkolenia w 100% finansowane ze środków publicznych. Celem szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, tematyka szkoleń jest nierozerwalnie związana z zajmowanym stanowiskiem/wykonywanym zawodem...
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 80500000-9
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 93840.0 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.