akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 24.04.2013

Aktualnych ofert: 3176
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Warszawa
Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku Głównego Wojskowego Instytutu Medycznego

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku Głównego Wojskowego Instytutu Medycznego
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja bloków B, E1, E1/2, E2 Budynku Głównego Wojskowego Instytutu Medycznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlano - wykonawczy zał. nr 8 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 9 do SIWZ oraz kosztorys przedmiarowy - szczegółowy - zał. nr 10 do SIWZ;
Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys przedmiarowy - szczegółowy.
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie i zainstalowanie w miejscach wskazanych przez ornitologa 40 budek lęgowych dla jerzyka i 10 budek lęgowych dla wróbla zgodnie z Decyzją nr WPN-I.6401.176.2012.EB Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz standardami montowania ukryć dla ptaków i nietoperzy jako element prac dociepleniowych - zał. nr 11 do SIWZ.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45210000-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.04.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Łączna kwota wadium wynosi: 122 130.00 zł. słownie sto dwadzieścia dwa tysiące
sto trzydzieści zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 punkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w formie pieniądza (przelewu bankowego) musi być wniesione na konto Zamawiajacego: Bank Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa nr konta: 90 1130 1017 0020 0716 4222 2197 Oryginał świadczący o wniesieniu wadium, dotyczy tylko poręczenia, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, musi być złożony w oddzielnej kopercie, przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzona kopia dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium musi być dołączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy. Zamawiający dokonuje zatrzymania wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy, przy czym Zamawiający zastrzega, że w przypadku złożenia poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej poręczyciel (gwarant) zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, do zapłacenia Zamawiającemu każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne żądanie zapłaty, podpisane przez osobę upoważnioną oraz zawierające oświadczenie o podstawie do zatrzymania zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca na konto Zamawiającego prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, I Oddział w Warszawie, nr rachunku: 90113010170020071642222197 Dokument świadczący o wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Zamawiający dokonuje zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w art. 151 ustawy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający ustala w wysokości 10% kwoty brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie gwarantuje zgodnie z umową wykonanie zamówienia oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za niewykonane lub nienależyte wykonanie zamówienia. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 90%
  • Udzielona gwarancja - 10%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wim.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowy Instytut Medyczny ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44 pokój nr 435a (IV piętro - budynek nr 32 Oddziału Techniczno-Eksploatacyjnego)
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 09:00, miejsce: Wojskowy Instytut Medyczny Kancelaria Ogólna ul. Szaserów 128 04-141 Warszawa 44 (I piętro - budynek nr 31 Dyrekcji)
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.