akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 10.05.2013

Aktualnych ofert: 3321
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Bielawa
Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielawa i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2013-2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku, NNW, odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielawa i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2013-2016
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku, NNW i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bielawa i jej jednostek organizacyjnych na lata polisowe 2013-2016, w tym:
1) Gminy Bielawa i Urzędu Miasta w Bielawie, obejmujący ubezpieczenie budynku głównego, budynku administracyjnego, budowli takich jak; fontanna, wiaty przystankowe, siłownia plenerowa, stacje sprawnościowe, tablice kierunkowe, witacze oraz środków trwałych i wyposażenia, gotówki w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych, środków trwałych i wyposażenia, środków pieniężnych od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu (z włączeniem rabunku gotówki w transporcie, w tym podczas załadunku i wyładunku), ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia z rozszerzeniem o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej.

2) Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmujący ubezpieczenie obiektów; budynku Pływalni Aquarius, 3 budynków Hali Sportowej wraz budynkami gospodarczymi, budynku baru, budynku socjalnego, hangaru kajaków oraz budynek stacji dolnej, pozostałych budynków i pawilonów sportu i turystyki, budowli, w tym; 3 stadionów, 2 boiska sportowe, korty tenisowe, wyciąg orczykowy (Krasnal) oraz basen otwarty wraz ze zjeżdżalnią, wyposażenia, od ognia i innych zdarzeń losowych, środków trwałych i wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników zajęć sportowych, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

3) Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, obejmujący ubezpieczenie budynku, środków trwałych i wyposażenia w tym wyposażenia sali kinowej od ognia i innych zdarzeń losowych, środków trwałych i wyposażenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od ryzyk wszystkich, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia,

4) Miejskiej Biblioteki Publicznej, obejmujący ubezpieczenie budynku, środków trwałych i wyposażenia, zbiorów bibliotecznych, od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia, ubezpieczenie OC z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 66510000-8
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/przetargi/nieograniczony/01_01_13
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, pokój nr 15
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2013 10:00, miejsce: Urząd Miejski, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.