akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 19.07.2012

Aktualnych ofert: 3169
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Poznań
Usługa mycia okien, żaluzji, parapetów i fasady

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa mycia okien, żaluzji, parapetów i fasady
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa, która polega na:
1. myciu okien wraz z żaluzjami poziomymi, parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
2. praniu żaluzji pionowych (wertikali)
w następujących budynkach Urzędu Miasta Poznania oraz w lokalach zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Poznania:
-pl. Kolegiacki 17,
-ul. Matejki 50,
-ul. Libelta 16/20,
-ul. Słowackiego 22,
-os. Bohaterów II Wojny Światowej 36,
-ul. Czarnieckiego 5,
-ul. Kasprzaka 16,
-ul. Gronowa 22 a,b,
-ul. Gronowa 20,
-os. B. Chrobrego 117,
-ul. Rynek Śródecki 3,
-ul. 3 Maja 46,
-pl. Kolegiacki 12a.
oraz
3. myciu fasady szklanej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul. Gronowej 22 a,b,
4. myciu fasady ceramicznej w budynku Urzędu Miasta Poznania przy ul.Gronowej 22 a,b.
Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy zakres i częstotliwość świadczenia usług zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.
Zaoferowane przez Wykonawcę środki czystości muszą być nie gorszej jakości niż artykuły wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do wzoru umowy.
Występujące w załączniku nr 3 do wzoru umowy nazwy własne producentów lub artykułów zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie artykułów równoważnych innych producentów. Zamawiający uzna za równoważny każdy inny środek innego producenta zaoferowany przez Wykonawcę do mycia okien na mokro lub wilgotno, który będzie szybko wysychał i nie będzie pozostawiał smug z efektem anty-soiling (zapobieganie ponwnemu osadzaniu się brudu).
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułów równoważnych należy podać ich producenta i nazwę w załączniku nr 3 do wzoru umowy (brak takiej informacji traktowany będzie tak, jakby Wykonawca oferował artykuły opisane w SIWZ.).
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.
Miejsce świadczenia usług: budynki i lokale Urzędu Miasta Poznania.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 90911300-9
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.poznan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Poznania Biuro Zamówiń Publicznych Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań pok. 442
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2012 10:45, miejsce: Urząd Miasta Poznania Biuro Zamówiń Publicznych Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań pok. 446
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.