akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 04.12.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Ostrołęka
Usługa polegającą na sprzątaniu pomieszczeń budynkach Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 i Placu Gen. J. Bema 10 oraz terenów posesji przy budynkach i przyległych chodnikach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na sprzątaniu pomieszczeń budynkach Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 i Placu Gen. J. Bema 10 oraz terenów posesji przy budynkach i przyległych chodnikach
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymania w czystości:
1.pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3;
2.pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy Placu Gen. J.Bema 10;
3.elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 i Pl. Gen J.Bema 10.

Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymania w czystości: 1. pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3; 2. pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wewnętrznych obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce zlokalizowanego w Ostrołęce przy Placu gen. J.Bema 10; 3. elementów zagospodarowania terenu zlokalizowanych przy/wokół obiektu Sądu Rejonowego w Ostrołęce przy ul. Mazowieckiej 3 i Pl. gen J.Bema 10. Parametry techniczne budynku przy ul. Mazowieckiej 3: 1) Kubatura obiektu: 12.468,70 m3; 2) Powierzchnia zabudowy:1.058,00 m2; 3) Powierzchnia użytkowa: .319,80 m2; a) w tym: - piwnica budynku 692,40 m2; - parter budynku 874,20 m2; - pierwsze piętro budynku 826,61 m2; - drugie piętro budynku 628,29 m2; - trzecie piętro budynku 298,30 m2; b) w tym powierzchnia: - biurowa 1.180,53 m2; - komunikacyjna 619,07 m2; - klatek schodowych115,90 m2; -pom. sanitarnych 113,10 m2; -pom. socjalnych 38,00 m2; -sal rozpraw 473,60 m2; -sali konferencyjnej 44,40 m2; -serwerowni 58,10 m2; -kancelarii tajnej 13,50 m2; -kasy 17,80 m2; -magazynów dowodów rzeczowych 39,00 m2; -archiwów 356,10 m2; -garażowa 51,70 m2; -techniczno-gospodarcza 199,00 m2; c) w tym rodzaj posadzki: -gres, terrakota 2.055,22 m2; -wykładzina dywanowa 1.220,18 m2; -wykładzina antyelektrostatyczna 44,40 m2; 4) Liczba pracowników wraz z osobami zatrudnionymi na umowę-zlecenie 88; 5) Przeciętna liczba interesantów dziennie ok. 200; 6) Ilość pojemników na mydło w płynie 19; 7) Ilość pojemników na papier toaletowy 25; 8) Ilość pojemników na ręczniki papierowe 19; 9) Liczba koszy na śmieci 160; 10) Ilość pomieszczeń sanitarnych 19; - w tym 25 kabin sanitarnych 11) Powierzchnia glazury w pomieszczeniach sanitarnych 528,72 m2; 12) Powierzchnia balustrad szklonych 51,06 m2; 13) Powierzchnia przyległych chodników 860 m2; 14) Powierzchnia otworów okiennych i otworów drzwiowych aluminiowych a) w tym wewnętrznych: -otwieranych 54,12 m2; -nieotwieranych /w tym winda/ 34,20 m2; b) w tym zewnętrznych: -otwieranych 380,91 m2; -nieotwieranych --- m2; c) w tym otworów drzwiowych aluminiowych 64,47 m2; Parametry techniczne budynku przy Placu Gen. J. Bema 10: 1) Kubatura obiektu: 1.920,65 m3; 2) Powierzchnia zabudowy: 1.058,00 m2; 3) Powierzchnia użytkowa: 434,60 m2; a) w tym: -piwnica budynku 82,20 m2; -parter budynku 119,50 m2; -pierwsze piętro budynku 113,80 m2; -drugie piętro budynku 119,10 m2; b) w tym powierzchnia: -biurowa 138,18 m2; -komunikacyjna 77,10 m2; -klatek schodowych 55,92 m2; -pom. sanitarnych 12,70 m2; -pom. socjalnych 4,40 m2; -sal rozpraw 54,20 m2; -serwerowni 9,90 m2; -archiwów 82,20 m2; c) w tym rodzaj posadzki: -gres, terrakota 281,52 m2; -wykładzina dywanowa 153,08 m2; 4) Liczba pracowników wraz z osobami zatrudnionymi na umowę-zlecenie 18; 5) Przeciętna liczba interesantów dziennie ok. 40; 6) Ilość pojemników na mydło w płynie 5; 7) Ilość pojemników na papier toaletowy 4; 8) Ilość pojemników na ręczniki papierowe 5; 9) Liczba koszy na śmieci 50; 10) Ilość pomieszczeń sanitarnych 4; 11) Powierzchnia glazury w pomieszczeniach sanitarnych 47 m2; 12) Powierzchnia przyległych chodników 135 m2; 13) Powierzchnia otworów okiennych i otworów drzwiowych aluminiowych w tym a) zewnętrznych: -otwieranych 60,70 m2; -nieotwieranych 9,00 m2; b) otworów drzwiowych aluminiowych 15 m2;.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 90910000-9
  • 90911200-8
  • 90919200-4
  • 90914000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (test jedn. Dz. U. z 2007r. nr 42, poz. 275).2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie numer rachunku 25 1130 1017 0020 1199 0820 0003. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium ZP.6.2013. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego.4.Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości należy dołączyć do oferty.5.Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać:a)wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia),b)wskazanie beneficjenta (Sąd Rejonowy w Ostrołęce),c)określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą),d)określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium),e)gwarantować wypłatę należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie,f)przyczyny zatrzymania wadium przez Zamawiającego, określone w pkt. 11 niniejszego rozdziału.6.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania.7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.12.8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, ustawy PZP nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ostroleka.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejnowy, ul. Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęce, parter, pokój nr A010.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2013 10:00, miejsce: siedzibia Zamawiającego: Ostrołęka, ul. Mazowiecka 3, parter, Punkt Obsługi Interesantów.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.