akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 02.04.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Toruń
Usługa sprzątania Biura RDLP w Toruniu w terminie od 2013-05-01 do 2017-04-30

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sprzątania Biura RDLP w Toruniu w terminie od 2013-05-01 do 2017-04-30
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku Biura RDLP w Toruniu przy ul. Mickiewicza 9:
parter: pokoje 1-4 ; 8-10 ; 13 o pow. 129,30 m2,pokoje 14-26 o pow. 235,50 m2,wc o pow. 15,70 m2, korytarze, holle, kl. schodowe o pow. 159,70 m2.
Razem: 540,20 m2
I piętro:pokoje 27-37 o pow. 176,60 m2,pokoje 38-49 z sekretariatem, gabinetami dyrektorów oraz pomieszczeniem socjalnym dyrektora RDLP o pow. razem 234,90 m2
wc o pow. 15,70 m2,korytarze, holle, kl. schodowe o pow. 178,70 m2.
Razem 605,90 m2
II piętro: pokoje 51-61 o pow. 182,10 m2,pokoje 62-74 o pow. 215,80m2,wc o pow. 15,70 m2, korytarze, holle, kl. schodowe o pow. 203,20 m2.
Razem: 616,80 m2
Świetlica I piętro o pow.61,80 m2.
Biblioteka II piętro o pow.44,20 m2.
Piwnica: korytarz, holl o pow. 121,00 m2,palarnia z korytarzami i wc przy warsztacie o pow. razem 31,30 m2, archiwum o pow. 73,40 m2,pokoje z dokumentacją archiwalną ORBLP w korytarzu piwnicznym skrzydła budynku od ul. Moniuszki, o pow. razem 18,0 m2.
Pokój związków zawodowych na parterze o pow. 17,90 m2
Ogółem do sprzątania 2 130,50 m2.
Przedmiotem zamówienia będzie również mycie wszystkich okien, stolarki drzwiowej, drzwi wahadłowych oraz okien witrynowych na klatce schodowej budynku głównego.
Zakres usługi sprzątania pomieszczeń:1) Sprzątanie pokoi biurowych - codziennie zamiatanie, odkurzanie i konserwowanie paneli podłogowych środkiem przewidzianym do konserwacji tego rodzaju powierzchni, mycie mat ochronnych przy stanowiskach komputerowych w pomieszczeniach biurowych, sprzątanie pod matami, odkurzanie i mycie na mokro powierzchni parkietowych w gabinetach dyrektorów i sekretariacie, odkurzanie dywanu w gabinecie dyrektora, wycieranie kurzy z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego oraz drzwi, parapetów, pulpitów, listew ściennych. Codzienne mycie i wycieranie naczyń w sekretariacie. Okresowe mycie naczyń i sztućców w szafkach sekretariatu. Usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian. Opróżnianie wraz z wyniesieniem w workach foliowych śmieci do kontenerów znajdujących się na terenie posesji. Wyposażenie koszy na śmieci w worki foliowe na odpady. Opróżnianie pojemników niszczarek wraz z wyniesieniem do kontenerów.
Uwaga: pokoje nr. 20 i 21 - informatyka codziennie przed godz. 15-tą, a pokoje nr 62 i 63 - kancelaria tajna wg indywidualnych uzgodnień. 2) Mycie na mokro codziennie powierzchni korytarzy i holli oraz schodów, odkurzanie chodnika na klatce schodowej, a dwa razy w miesiącu konserwacja i nabłyszczanie odpowiednimi środkami posadzek z płytek, posadzki z lastriko na parterze, elementów drewnianych, kamiennych oraz innych. 3) Sprzątanie sali narad nr 50 (I piętro) i biblioteki (sala nr 75 - II piętro) - codzienne zamiatanie, odkurzanie i mycie podłogi parkietowej, wycieranie kurzy z powierzchni stołów, biblioteki, szafek i innego umeblowania oraz drzwi, parapetów, pulpitów, listew ściennych. Odkurzanie krzeseł. Usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian. Mycie i wycieranie naczyń po naradach, spotkaniach i szkoleniach. Mycie jeden raz w miesiącu szybek w drzwiach biblioteki. 4) Codziennie: opróżnianie oraz mycie popielniczek wraz z zamiataniem i myciem powierzchni podłóg w pomieszczeniu przeznaczonym do palenia papierosów. 5) Pomieszczenia sanitarne-toalety-codziennie zamiatanie i zmywanie podłóg utrzymanie w czystości powierzchni wyposażenia, w tym umywalek, pisuarów, kaloryferów, muszli klozetowych. Konserwacja części chromowanych (baterie, krany, itp.) oraz sprzętu ze stali nierdzewnej (pojemniki na ręczniki, papier toaletowy, śmietniki i suszarki). Opróżnianie wraz wyniesieniem śmieci i uzupełnianie koszy w worki foliowe na odpady. Mycie powierzchni ścian glazurowanych, wyposażenie pisuarów i muszli klozetowych w zapachowe środki dezynfekujące umieszczone w koszyczkach lub bezpośrednio w urządzeniu, usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian, codzienne wyposażenie pojemników w toaletach w papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie. 6) Jeden raz w miesiącu mycie stolarki drzwiowej, drzwi wahadłowych na korytarzach poszczególnych kondygnacji, ścianki przeszklonej z wejściem do sekretariatu i Zespołu Informatyki. 7) Jeden raz w tygodniu odkurzenie i wytarcie na mokro pucharów, statuetek, albumów oraz kwiatów w gabinecie dyrektora i w pokoju. 8) Jeden raz w miesiącu mycie wszystkich żyrandoli i kinkietów. 9) Jeden raz w miesiącu sprzątanie pomieszczeń archiwalnych. 10) Cztery razy w ciągu roku mycie okien ( wiosna, lato i jesień x 2). W gabinetach dyrektorów i sekretariacie jeden raz w miesiącu (od 15 marca do 15 listopada). 11) Jeden raz w tygodniu mycie szybek w drzwiach wahadłowych korytarzy. 12) Dwa razy w roku mycie od wewnątrz i zewnątrz okien witrynowych - 3 szt. na klatce schodowej. 13) Codzienne mycie paneli podłogowych - panele nie mogą mieć styczności z wodą, po ich odkurzeniu przetarcie wilgotną szmatą (mopem bardzo dobrze odsączonym z wody) z użyciem środka nabłyszczającego. Jeden raz w tygodniu panele należy woskować i polerować. Stosować środki przystosowane do konserwacji tego typu powierzchni (np. czyścik do paneli podłogowych). Wszystkie środki chemiczne, sprzęt oraz worki na odpady konieczne do sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń zapewnia Wykonawca, środki te muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne dopuszczające do stosowania na rynku polskim. 2.Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Ze względu na konieczność zapewnienia pożądanej ochrony budynku Zamawiający nie wyraża zgody na powierzanie prac do wykonania podwykonawcom. Wyjątkiem jest część zamówienia związaną z myciem okien witrynowych na klatce schodowej, gdzie ze względu na konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu - podnośnik i prace na wysokościach, Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania tej części zamówienia podwykonawcom.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 90900000-6
  • 90910000-9
  • 90911200-8
  • 90911300-9
  • 90918000-5
  • 90919000-2
  • 90919100-3
  • 90919200-4
  • 90920000-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.04.2017

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2.Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 5 000,00, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100.
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank PKO BP O/Toruń, nr 70 1020 5011 0000 9802 0165 3369.
z adnotacją wadium w przetargu na sprzątanie Biura RDLP w Toruniu
3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3.3) w gwarancjach bankowych,
3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)
Sposób przekazania wadium w innej formie niż pieniężnej - wadium w innej formie niż pieniężnej wykonawca składa w kasie RDLP w Toruniu.
4.W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia:
1) nazwa i adres Zamawiającego,
2) oznaczenie numeru postępowania,
3) określenie przedmiotu zamówienia,
4) nazwę i adres wykonawcy,
5)termin ważności.
5.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 2013-04-12 do godz. 12:00.
6.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
8.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.Zamawiający zatrzymuję wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta został wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.torun.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, pokój nr 71
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 12:00, miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu, ul. Mickiewicza 9, 87-100 Toruń, sekretariat
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.