akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 29.06.2012

Aktualnych ofert: 3169
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Wrocław
Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów zleconych do gospodarowania Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi rolnicze polegające na skoszeniu kosiarkami lub talerzowaniu gruntów zleconych do gospodarowania Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:
a: Przedmiot 1-18 Usługi rolnicze polegające na koszeniu wskazanych w załączniku do niniejszej SIWZ działek wraz z zebraniem i utylizacją pozostałości po wykonanej usłudze. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Zamawiający nie udostępnia sprzętu. Zabrania się wypalania gruntów. W przypadku ujawnienia działki zaużytkowanej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku usługa koszenia na tej działce nie będzie wykonywana i zostanie wycofana z przedmiotu zamówienia.
b: Przedmiot 19-26 Usługi rolnicze polegające na talerzowaniu gruntów wskazanych w załączniku do niniejszego wniosku. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Zamawiający nie udostępnia sprzętu. W przypadku ujawnienia działki zaużytkowanej, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku usługa talerzowania na tej działce nie będzie wykonywana i zostanie wycofana z przedmiotu zamówienia.
Prace powinny zostać wykonane w sposób zapewniający użytkowanie gruntów w sposób zgodny z zasadami dobrej kultury rolnej. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami cały zakres rzeczowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie realizowania całości zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.
Niedotrzymanie postanowień umownych leżących po stronie Wykonawcy będzie się wiązało z obciążeniem go kosztami za utracone korzyści.
Zamówienie należy zrealizować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Przedmiot zamówienia podzielono na 26 odrębne części (przedmiotów zamówienia) od 1-26.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Środa Śląska obręb: Obręb 2, Brodno, Słup
2. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Środa Śląka obręb Bukówek, Kryniczno
3. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Środa Śląska
4. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Środa Śląska
5. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Miękinia
6. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Miękinia
7. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Miękinia
8. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim gmina Miękinia
9. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych we Wrocławiu dzielnica Fabryczna
10. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych we Wrocławiu dzielnica Psie Pole
11. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych we Wrocławiu dzielnica Psie Pole
12. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie olesnickim gmina Olesnica
13. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie olesnickim gmina Bierutów
14. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie oleśnickim, gmina Dobroszyce i Twardogóra
15. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie oleśnickim, gmina Twardogóra .
16. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie oleśnickim, gmina Twardogóra
17. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie olesnickim, gmina Syców
18. Wykonanie prac agrotechnicznych - koszenia na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie olesnickim, gmina Miedzybórz
19. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie średzkim obręb: Ujazd Górny
20. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie trzebnickim obręb Pawłów Trzebnicki, Piotrkowice, Strupina,
21. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie trzebnickim, obreb Cerekwica, Skoroszów, Mienice
22. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie milickim obręb Milicz, Latkowa, Potasznia, Słączno
23. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie milickim obręb Słabocin, Wężownice, Pierstnica
24. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie strzelińskim, Głęboka, Kazanów
25. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie strzelińskim obręb Sarby, Jagielnica, Jagielno- Samborowice, Karnków
26. Wykonanie prac agrotechnicznych - talerzowania na gruntach które będą zgłoszone do dopłat bezpośrednich przez AZWRSP we Wrocławiu położonych w powiecie trzebnickim, gminie Żmigród, obręb: Kedzie, Bychowo, gminie Oborniki Sląskie obręb Kotowice.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 77112000-8
  • 77111000-1
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak (liczba części: 26)
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.07.2012

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.anr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 10:15, miejsce: Kancelaria Zamawiającego
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamawiajacym jest Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiuz siedzibą przy ul. Mińskiej 60, 54-610 Wrocław. tel. (071) 35 -63-994 REGON 010344708, NIP 525-001-09-76 Na podstawie art.15 ust 2 ustawy PZP oraz udzielonego pełnomocnictwa niniejsze postępowanie prowadzone jest przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w imieniu i na rzecz Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.