akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 27.02.2014

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Krośnice
Wybór operatora pełniącego usługę polegającą na zarządzaniu Infrastrukturą Krośnickiej Kolej Wąskotorowej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór operatora pełniącego usługę polegającą na zarządzaniu Infrastrukturą Krośnickiej Kolej Wąskotorowej
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór operatora pełniącego usługę polegającą na zarządzaniu Infrastrukturą Krośnickiej Kolej Wąskotorowej (zwaną dalej infrastrukturą KKW). Infrastruktura przekazywana w zarządzanie operatorowi
(składniki majątku, które przekazane zostają w zarządzanie operatorowi): Operatorowi przekazuje się w zarządzanie infrastrukturę KKW, w skład której wchodzą:
1) kolejowa infrastruktura kolei wąskotorowej znajdująca się na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice -Wierzchowice o długości torów 3230m ,
5 peronów (długość jednego peronu 25m, 5 wiat peronowych o powierzchni zadaszenia 15,75m² każdy oraz jeden peron przy budynku stacji głównej). 2)Lokomotywa parowa serii PX48 1907 - sprawna technicznie, dopuszczona do eksploatacji dwie lokomotywy parowe LAS - przeznaczone do celów
edukacyjno-ekspozycyjnych
3) lokomotywa spalinowa WLS 75 - sprawna technicznie, dopuszczona do
eksploatacji
4) trzy wagony przeznaczone do przewozu osób (łączna ilość miejsc siedzących 92). Jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi)
5) Najazdowe szyny teleskopowe - urządzenie przeznaczone do użytku dla osób niepełnosprawnych, umożliwiające wjazd osobie niepełnosprawnej do wagonu kolejki 6) budynek stacji obsługi kolejki (lokomotywownia): parametry:
- całkowita kubatura budynku: 1863m³
- całkowita powierzchnia zabudowy 341,82m²
- całkowita powierzchnia użytkowa 306,10m²
- całkowita długość budynku 25,32m
- szerokość budynku: 13,50m
- wysokość budynku w kalenicy - 7m; w okapie - 3,9m
7) Infrastruktura opisana w pkt. 3.2.1 - 3.2.7 znajduje się na następujących działkach: 508/37; 508/32; 508/40; 508/36; 508/123; 508/125 obręb Krośnice i 336/5 obręb Wierzchowice Zaleca się aby Operator przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał wizji lokalnej terenu, na którym znajduje się infrastruktura KKW opisana w pkt. 3.2 SIWZ.
Obowiązki i zobowiązania operatora Obowiązki operatora
a) Operator ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie infrastrukturą
opisaną w pkt. 3.2 SIWZ
b) Operator zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowej eksploatacji, utrzymania oraz zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania przekazanej mu infrastruktury KKW zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi
- listą instrukcji Krośnickiej Kolei Wąskotorowej (KKW) zatwierdzoną przez Urząd Transportu Kolejowego stanowiącą załącznik nr 1A do SIWZ
- Wewnętrzna instrukcja obsługi parowego pojazdu trakcyjnego i spalinowego pojazdu trakcyjnego Krośnickiej Kolei Wąskotorowe (KKW) stanowiącą załącznik nr 1B do SIWZ
c) Operator zapewni utrzymanie należytego stanu technicznego infrastruktury KKW tj. będzie wykonywał wszelkie niezbędne prace związane z nadzorem, bieżącym utrzymaniem, konserwacją eksploatacją, usuwaniem awarii oraz skutków awarii Infrastruktury KKW. Szczegółową procedurę informowania Zamawiającego o awarii oraz sposób postępowania w razie jej zaistnienia zostały opisane w części XX SIWZ .: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
d) Operator zobowiązany jest do zapewnienia i zakupu: - wszelkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do właściwego
funkcjonowania, utrzymania i konserwacji infrastruktury KKW, w tym m.in. paliw stałych i ciekłych niezbędnych do funkcjonowania parowozów
e) Operator zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych napraw, remontów i usuwania awarii infrastruktury KKW po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów tych napraw z Zamawiającym
f) Operator zobowiązuje się do zapewnienia sprawności technicznej infrastruktury KKW w stanie umożliwiającym terminowe wykonywanie przejazdów. Operator zobowiązany jest również do zapewnienia odśnieżania torowiska w okresie zimowym w razie zamówienia przez Zamawiającego w tym okresie dodatkowych przejazdów KKW.
g) Operator zobowiązany jest do zapewnienia należytego porządku i czystości infrastruktury KKW, tj. czystości i porządku na peronach, torowisku w wagonach i lokomotywach oraz w budynku stacji obsługi kolejki (lokomotywowni).
h) Operator zapewni w trakcie realizacji zamówienia odpowiednią ilość osób posiadających odpowiednie kompetencje i uprawnienia do obsługi infrastruktury KKW, czyli:
- dwóch maszynistów trakcji parowej
- jednego maszynistę trakcji spalinowej
- dwóch pomocników maszynisty trakcji parowej
- dwóch kierowników pociągu
- jednego ustawiacza /manewrowego
- jednego toromistrza /obchodowego
Osoby te powinny posiadać kompetencje i spełniać warunki zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 2004r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i
bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. z 2004r. Nr 22 poz. 2152) - przez cały okres
trwania umowy.
Operator może zapewnić większą ilość osób obsługujących infrastrukturę KKW, jeżeli uzna, iż zaistniała taka potrzeba, jednak nie przysługuje mu z tego tytułu prawo do ujęcia ich w kosztach kwalifikowanych.
Operator jest zobowiązany zapewnić stałą obsługę infrastruktury KKW przez ww. osoby w okresie od kwietnia do października każdego roku. W razie zamówień przejazdu specjalnego poza tym okresem Operator jest zobowiązany zapewnić do obsługi przejazdu KKW wyłącznie taką ilość osób, która jest konieczna do wykonania tego przejazdu.
i) Operator ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową za remonty i naprawy wynikające z niewłaściwego użytkowania powierzonej mu infrastruktury KKW.
j) Operator zapewnieni bezpieczeństwo i odpowiednią obsługę osobom korzystającym z przejazdów KKW.
k) Operator zobowiązany jest do pobierania opłat za przejazd KKW. Operator może uzyskiwać również inne przychody z Infrastruktury KKW, z zastrzeżeniem, iż infrastruktura ta nie może być wykorzystywana w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem bądź w jakikolwiek sposób utrudniający
realizację niniejszego zamówienia.
l) Operator zobowiązany jest do dokumentowania i wykazywania
wszystkich ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów związanych z Infrastrukturą KKW.
m) Operator zobowiązany jest również do prowadzenia wyodrębnionego wykazu kosztów i przychodów związanych z infrastrukturą KKW. Operator zobowiązany jest do prowadzenia odrębnej księgowości dla
zarządzanej infrastruktury KKW zgodnie z przepisami o rachunkowości.
n) Operatora obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje uzyskane w związku z zarządzaniem obiektem, które mogłyby
w jakikolwiek sposób naruszyć interesy Zamawiającego. Zobowiązania operatora
a) Zapewnienie odpowiedniej i skutecznej ochrony infrastruktury KKW.
b) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia oddanego w zarządzanie, jak i za wszelkie
szkody powstałe w trakcie realizacji zamówienia.
c) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków osób obsługujących KKW oraz osób trzecich, powstałe w związku z obsługą lub korzystaniem z infrastruktury KKW.
d) Zapewnienie wykonywania przejazdów KKW zgodnie z poniższym opisem: - KKW jeździ w okresie (zwanym sezonem) od kwietnia do października, przy czym dzienny termin otwarcia i zamknięcia sezonu ustalany będzie corocznie przez Zamawiającego - wg harmonogramu przygotowywanego przez Zamawiającego na każdy rok kalendarzowy wg poniższych
wytycznych:
- wszystkie weekendy zwykłe (tj. sobota, niedziela) jeździ lokomotywa parowa PX 48 - 1907 wraz z trzema wagonikami, w tym jeden z wagonów dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- wszystkie wydłużone weekendy w związku z dniami świątecznymi jeździ lokomotywa parowa PX48 -1907 wraz z trzema wagonikami, w tym jeden z wagonów dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
- w każdy dzień weekendu zwykłego oraz wydłużonego lokomotywa parowa PX 48 -1907 wykonuje 8 przejazd w godzinach od 11.00 do 18.00. Harmonogram przejazdów ustalany jest na początku każdego sezonu przez Zamawiającego
- od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem długich weekendów) jeździ lokomotywa spalinowa WLS 75 wraz z dwoma wagonami. W dniach od poniedziałku do piątku dzienna ilość przejazdów wynosi 3 w godzinach od 11.00 do 17.00. Harmonogram przejazdów ustalany jest na początku każdego
sezonu przez Zamawiającego. Dni w których wykonywane są przejazdy i ilość przejazdów wykonywanych od poniedziałku do piątku oraz w weekendy może ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiającym
- w sytuacji wyjątkowo złych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają bezpieczne wykonanie przejazdu, Operator może zmienić godzinę przejazdu lub przesunąć go na następny dzień o czym zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie - przejazdy organizowane dla grup realizujących zajęcia z edukacji ekologicznej w ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej odbywają się od poniedziałku do piątku (z pominięciem długich weekendów) lokomotywą spalinową WLS 75 wraz z dwoma wagonami w godzinach i dniach wg harmonogramu przejazdów lokomotywy WLS obowiązującego w
danym sezonie.
- Dodatkowo Zamawiający może w ciągu całego roku kalendarzowego zamówić
maksymalnie 50 dodatkowych kursów lokomotywą parową PX 48-1907 oraz maksymalnie 50 kursów lokomotywą spalinową WLS 75. Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowe kursy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Podstawą do wykonania kursu będzie zlecenie przekazane przez Zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną. Za dodatkowe kursy lokomotywą WLS 75 i lokomotywą parową PX 48 - 1907 dla grup powyżej 40 osób każda osoba płaci wg stawki jak za bilet normalny, natomiast dla grup do 40 osób wg stawki jak za przejazd specjalny. - przejazd kolejką trwa co najmniej 20 min i odbywa się po trasie wg załączonej mapy wraz z opisem stanowiącej załącznik nr 1c do SIWZ
e) Operator za korzystanie z przewozu KKW wg powyżej opisanej trasy pobiera opłaty według stawek określonych dla danego rodzaju biletu przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Wykaz pobieranych opłat na dany sezon za przejazdy kolejką wąskotorową stanowić będzie załącznik do umowy.
f) Rodzaje biletów:
- ulgowy (dzieci od 3 do 7 lat, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad gimnazjalnych oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci, renciści. Osoby te muszą wykazać się stosowną legitymacją)
- normalny
- bezpłatny: dzieci do lat 3
- bilet rodzinny (obejmuje dwie osoby dorosłe oraz maksymalnie troje dzieci) - bilet grupowy (obejmuje grupę zorganizowaną licząca minimum 10 osób.
Jeden opiekun na każde dziesięć osób korzysta z przejazdu bezpłatnie)
- bilet dla grup realizujących zajęcia z edukacji ekologicznej w ramach Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach - jeżeli grupa liczy poniżej 10 osób to obowiązują zasady jak dla biletów normalnych i ulgowych, jeżeli grupa liczy powyżej 10 osób obowiązują zasady jak dla biletów grupowych - bilet za przejazd specjalne
- bilet dla osoby niepełnosprawnej stanowi 50% ceny biletu normalnego
h) Operator zobowiązany jest do prowadzenia kasy fiskalnej i dokumentowania wszystkich przychodów.
i) Operator zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu następujących sprawozdań i dokumentów:
- sprawozdań kwartalnych do 30 dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału wg wzoru sporządzonego przez Zamawiającego (zakres
sprawozdania: wykaz poniesionych kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie, uzyskane przychody, wykaz osób obsługujących infrastrukturę KKW wraz z oświadczeniem o posiadanych
przez nie uprawnieniach i kwalifikacji adekwatnych do wykonywanych obowiązków, wykaz wszelkich przeglądów, napraw, remontów itp.) Szczegółowy opis i zasady sporządzania sprawozdania opisano w pkt.
XX SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
- aktualnych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie infrastruktury KKW opisanej w pkt. 3.2 SIWZ
j) Zapewnienia obsługi osobom niepełnosprawnym korzystającym z przejazdów KKW
Obowiązki Zamawiającego
Terminowe wypłacanie Wykonawcy kwartalnych rekompensat wynikających z prawidłowo złożonych sprawozdań kwartalnych.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 70332000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 31.12.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - załącznik nr 3 do SIWZ


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z ogłoszeniem

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.krosnice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4 56-320 Krośnice (pokój nr 20)
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2014 10:00, miejsce: siedziba Urzędu Gminy Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice pokój nr 17
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Infrastruktura przekazywana w zarządzanie operatorowi dofinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.