akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 03.04.2013

Aktualnych ofert: 2927
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Goszczanów
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114410E Strachanów - Poprężniki
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: klasa drogi D
kategoria ruchu KR 1
długość drogi 2,412 km
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
wykonanie map do celów projektowych,
wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wystąpienie z wnioskiem i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie ewentualnych kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym.
Wykonanie dokumentacji geotechnicznej
Wykonanie operatu wodnoprawnego oraz wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodno prawnego
Wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą przez właściwy organ
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi, wraz z niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę,
Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
1Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i kosztorysów ofertowych
1uzyskanie map ewidencyjnych działek sąsiadujących z projektowaną drogą wraz z wykazem właścicieli i władających,
wszystkie inne opracowania i dokumenty niezbędne do kompletności dokumentacji wynikające z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji
uzyskanie pozwolenia na budowę.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest także do:
Przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie
Pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót na podstawie wykonanej dokumentacji
Dokonania aktualizacji specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do czasu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na to zadanie
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 71320000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 05.09.2013

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. na rachunek Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Szadek Oddział Goszczanów nr 59 9269 0004 0030 0201 2000 0070.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.goszczanow.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.04.2013 09:00, miejsce: Urząd Gminy Goszczanów ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.