akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 28.08.2013

Aktualnych ofert: 3007
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Będzin
Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z wymianą przyłącza kanalizacji sanitarnej w podwórzu.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wody zimnej i instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 60 wraz z wymianą przyłącza kanalizacji sanitarnej w podwórzu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, w skład którego wchodzą budynek główny i dwie oficyny. Budynek główny i oficyna I to budynki o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, oficyna II posiada 3 kondygnacje nadziemne z czego 1 kondygnację stanowią piwnice. Budynki wykonane na przełomie XIX i XX wieku metodą tradycyjną z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, stropy drewniane, nad piwnicami i w klatkach schodowych ceglane, odcinkowe. Budynek główny jest dostępny bezpośrednio z chodnika poprzez wejście znajdujące się w bramie przejazdowej budynku. Również przez bramę dochodzi się do posesji, gdzie usytuowane są budynki oficyny I i II. Budynki wyposażone są w instalację wody zimnej i instalację kanalizacyjną. Usytuowanie pionów instalacji naniesiono na rzutach kondygnacji budynku (Załącznik Nr 10 do SIWZ). Nowo instalowane piony będą przebiegały w tych samych miejscach co demontowane piony instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
Przyłącze kanalizacji sanitarnej naniesiono na plan sytuacyjny obiektów. Wymianie podlega przyłącze z rur kamionkowych na rury PCV oraz naprawa 1 szt studzienki kanalizacyjnej poprzez uzupełnienie cegieł, wymianę pokrywy nadstudziennej i włazu żeliwnego. Roboty związane z realizacją zamówienia będą prowadzone na czynnym obiekcie.
Zakres rzeczowy: roboty demontażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur stalowych 132,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur żeliwnych 141,40 mb, roboty montażowe: pionów i podejść dopływowych instalacji wody zimnej z rur PP 139,80 mb, pionów i podejść odpływowych instalacji kanalizacyjnej z rur PVC 149,40 mb, przyłącze kanalizacji sanitarnej: rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) 60,00 m2, wykop 116,00 m3, demontaż rurociągu kamionkowego fi 200 - 29,00 mb, kanał z rur PVC fi 200 - 29,00 mb, zasypanie wykopu 108,13 m3, nawierzchnia z płyt betonowych (trylinka odzysk) 60,00 m2, naprawa studzienki kanalizacyjnej 1 szt, wymiana pokrywy nadstudziennej 1 szt, wymiana włazu żeliwnego 1 szt, roboty towarzyszące (przebicia, zamurowania, itp.), wywóz gruzu i ziemi.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45000000-7
  • 45332200-5
  • 45332300-6
  • 45111220-6
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzbm.bedzin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 09:45, miejsce: Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, Sekretariat I piętro
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.