akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 21.08.2013

Aktualnych ofert: 3112
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Roboty budowlane, Mysłowice
Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii na terenie Szpitala nr 2 w Mysłowicach
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego postępowania są roboty budowlane - remontowe polegające na wymianie rur sieci cieplnej oraz ciepłej i zimnej wody w kanale pomiędzy budynkami Poradni i Chirurgii.
2. Zakres rzeczowy obejmuje:

A. Roboty ziemne i budowlane:
1. Odkrycie istniejącego kanału - roboty ziemne - ( prowadzenie robót tylko w części nawierzchni trawników bez ingerencji w drogę i chodniki ), demontaż płyt przykrywających kanał - ( w kalkulacji ceny należy ująć wymianę części płyt na nowe ze względu na prawdopodobieństwo uszkodzenia części z nich podczas demontażu ),
2. Rozbiórka fragmentu konstrukcji betonowej w kanale w zakresie niezbędnym do ułożenia nowych rurociągów,
3. Odtworzenie rozebranego fragmentu konstrukcji poprzez wymurowanie z cegieł wraz z izolacją lepikiem,
4. Montaż płyt kanałowych po wykonaniu montażu rurociągów w kanale,
5. Demontaż prowizorycznego przykrycia fragmentu kanału blachą oraz montaż płyty żelbetowej w płaszczyźnie nawierzchni drogowej,
6. wywóz gruzu i zdjętej izolacji wraz z utylizacją.

B. Roboty montażowe rurociągów:

1. Demontaż rurociągów przebiegających w kanale wraz z rozbiórką izolacji,
2. Ułożenie nowych rurociągów c.o. stalowych wraz z malowaniem i izolacją,
3. Wymiana części rurociągu 65 mm w pomieszczeniu sprężarek,
4. Wymiana pozostałych rur wody zimnej i ciepłej na rury z tworzyw sztucznych w kanale,
5. Izolacja rur ciepłej i zimnej wody ułożonych w kanale,
6. Montaż konstrukcji wsporczej w niezbędnym zakresie,
7. Odtworzenie przyłącza c.o. do pawilonów sklepowych,
8. Płukanie nowych rurociągów, dezynfekcja rurociągów wodnych, próby szczelności.

C. Uwagi.
1. Przedmiar robót stanowi jedynie funkcję pomocniczą do opracowania kalkulacji ceny przez potencjalnych wykonawców.
2. Rozliczenie robót ryczałtowe.
3. W celu dokładnego zapoznania się przez oferentów z planowanym przez Inwestora zakresem robót wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej. Wizja winna być potwierdzona stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Termin wizji można ustalać pod nr tel. 32 318 33 15 lub 32 318 33 14.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 45231100-6
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 750,00 zł.
2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach :
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dni 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm..)
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. nr 60 1240 4315 1111 0000 5301 0179
4. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty, w przypadku Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z wykonawców/ pełnomocnika Wykonawców.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający będzie uważał za skuteczne w chwili uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Oryginał wadium, wniesionego w formie niepieniężnej łącznie z pisemną dyspozycją wykonawcy o wyłączeniu tegoż dokumentu z oferty po zaistnieniu podstaw do zwrotu wadium, należy dołączyć do oferty.
7. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu winno zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia wypłaty kwoty wadium na każde żądanie Zamawiającego w wypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, przy czym warunki automatycznego i całkowitego wygaśnięcia wadium wniesionego w formie niepieniężnej nie mogą być sprzeczne z ustawa Prawo zamówień publicznych, bowiem w sytuacji wspomnianej sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych wadium nie będzie zabezpieczać oferty w sposób prawem przewidziany.
8. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą wymagany treścią SIWZ.
9. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania , jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i formie.
10. Zwrot wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szpital2myslowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im. dr T. Boczonia ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 09:00, miejsce: Sekretariat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitalu nr 2 im. dr T. Boczonia ul. Bytomska 41, 41-400 Mysłowice
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.