akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 19.03.2013

Aktualnych ofert: 2781
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Mszana Dolna
Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodach 19 08 01 - skratki, 19 08 02 - zawartość piaskownika, 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z terenów oczyszczalni ścieków

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Załadunek, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodach 19 08 01 - skratki, 19 08 02 - zawartość piaskownika, 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe z terenów oczyszczalni ścieków
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje załadunek, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów o kodach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) tj. 190801- skratki, 190802- zawartość piaskownika i 190805- ustabilizowany komunalny osad ściekowy z terenów:oczyszczalnia ścieków w Pcimiu,oczyszczalnia ścieków w Mszanie Dolnej, oczyszczalnia ścieków w Rokicinach Podhalańskich,oczyszczalnia ścieków Kasinka Mała w Lubniu,oczyszczalnia ścieków w Tokarni z zachowaniem wymogów określonych przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013, poz. 21), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr. 137 poz. 924) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 Nr.249 poz.1673) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie osadów ściekowych na cele określone
w art. 96 ust. 1 pkt Ustawy o odpadach - Dz. U. z 2013r. poz. 21 oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych - Dz. U. Nr 137, poz. 924.
Odbiór odpadów ściekowych będzie odbywał się w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.

W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako wytwórcę) wynikających z transportu
i zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi w umowie, Zamawiający obciąży finansowo Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany, podczas poddawania odzyskowi komunalnych osadów ściekowych, przestrzegać przepisów art. 20 ust 3-5 ustawy o odpadach.

ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów łącznie z wszystkich ww oczyszczalni ścieków w następujących ilościach rocznych:skratki -62,0 Mg, zawartość piaskownika - 71,0 Mg, ustabilizowany komunalny osad ściekowy - 3 100,00 Mg

Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi i ich ilość może ulec zmianie. Powyższe wartości zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego.
Podaną ilość osadów należy traktować jako orientacyjną i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości.
Z tytułu zmniejszenia ilości wywożonych odpadów Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów. W przypadku większej ilości odpadów niż zostały podane Wykonawca zobowiązuje się do ich odbioru.

Ww wartości są uzależnione od ilości i jakości dopływających do oczyszczalni ścieków surowych jak również od stopnia odwodnienia w przypadku komunalnych osadów ściekowych.

ZAKRES WYKONYWANEJ USŁUGI

Całość prac związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów powinna obejmować:
w przypadku oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej
dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego kontenera osobno na skratki i osobno na zawartość piaskownika, o maksymalnych wymiarach 3,65m x 1,70m x 1,30m [długość x wysokość x szerokość] i ładowności od 5,0 do 10,0 Mg i podstawienie ich do załadunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
podstawienie samochodu ciężarowego z pustą, uszczelnioną naczepą ładunkową, zakrywaną plandeką, o maksymalnej wysokości naczepy 2,50 m, a pojemności od 24,0 Mg,
transport ww odpadów do miejsca ich zagospodarowania,
zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr.137 poz. 924) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych.
w przypadku oczyszczalni ścieków w Pcimiu, Rokicinach Podhalańskich i Kasinka Mała w Lubniu, dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego kontenera bądź pojemnika osobno na skratki i osobno na zawartość piaskownika
i podstawienie ich do załadunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
dostarczenie pustego, szczelnego kontenera dostosowanego do odbioru komunalnego osadu ściekowego o maksymalnych wymiarach 3,65m x 1,70m x 1,30m /długość x wysokość x szerokość/ i ładowności od 5,0 do 10,0 Mg oraz podstawienie go do załadunku pod podajnik ślimakowy podający komunalny osad ściekowy. W przypadku oczyszczalni ścieków Kasinka Mała w Lubniu pusty kontener należy podstawić pod wiatę, pod podajnik ślimakowy podający komunalny osad ściekowy.
załadunek pełnych kontenerów z osadem, na samochód którym będą transportowane,
transport ww odpadów do miejsca ich zagospodarowania,
zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr. 137 poz. 924)
W przypadku oczyszczalni ścieków w Tokarni
dostarczenie pustego, szczelnego i zamykanego pojemnika na skratki i podstawienie go do załadunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,załadunek pełnych pojemników, na samochód którym będą transportowane, transport ww odpadów do miejsca ich zagospodarowania,zagospodarowanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach(Dz. U. 2013, poz. 21).
Uwaga!!
Komunalny osad ściekowy pochodzący z oczyszczalni ścieków w Tokarni będzie poddawany dalszej przeróbce (odwadnianie na mechanicznej prasie filtracyjnej) w oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej lub w Lubniu skąd Wykonawca będzie go odbierał. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać usługę zgodnie z potrzebami technologicznymi Zamawiającego, po zgłoszeniu mu potrzeby odbioru odpadów przez upoważnioną do tego celu osobę. Wymiana kontenera do odbioru osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków Kasinka Mała w Lubniu, musi następować w następujący sposób: po zabraniu pełnego kontenera z osadem, w to samo miejsce czyli pod podajnik ślimakowy podający osad komunalny, znajdujący się w pomieszczeniu wiaty, należy podstawić pusty kontener.
W przypadku zagospodarowania komunalnego osadu ściekowego w procesie odzysku polegającego na zastosowaniu go zgodnie z art. 96 ust. 1 Ustawy
o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) Zamawiający usługę zobowiązany jest
w myśl art. 96 ust. 6 Ustawy jak wyżej do przeprowadzania badań komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych §5 ust.2 z dnia 13 lipca 2010r. (Dz. U. 2010 Nr.137 poz. 924) i przekazywania uzyskanych wyników badań Wykonawcy.
Ilość odebranych odpadów określana będzie poprzez:ważenie kontenera lub samochodu z naczepą. Koszt ważenia każdorazowej partii wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obsługi obustronnie uzgodnionym , możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków lub dokonanie pomiaru objętości zajmowanej przez odpady w kontenerze lub naczepie samochodu ciężarowego po procesie załadunku odpadów.

CHARAKTERYSTYKA ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA

Osady wytwarzane na poszczególnych oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Spółkę Górna Raba mają w zależności od pory roku i ilości oraz jakości dopływających ścieków surowych postać mazista lub ziemistą.
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe przekazywane Wykonawcy usługi nie podlegają wapnowaniu w procesie technologicznym prowadzonym przez poszczególne oczyszczalnie ścieków.
Charakterystyka właściwości fizycznych, chemicznych oraz bakteriologicznych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opracowana przez Laboratorium Spółki Góra Raba
Pod względem bakteriologicznym, parazytologicznym i zawartości metali ciężkich komunalne osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalniach ścieków w Mszanie Dolnej, Rokicinach Podhalańskich, Lubniu - Kasinka Mała, Tokarnia, Pcim spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2010 Nr.137 poz. 924),
W związku z powyższym przekazywane Wykonawcy osady mogą być stosowane m.in. do celów określonych w art. 96 ust.1 Ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).
Przedstawiona w załączniku nr 3 do Specyfikacji charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych i bakteriologicznych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych stanowi wartości średnie.
UWAGA !!!! osady ściekowe wytwarzane na oczyszczalni ścieków w Pcimiu mogą mieć przekroczoną wartość chromu.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 90512000-9
  • 90513700-3
  • 90511000-2
  • 90513600-2
  • 90513800-4
  • 90513900-5
  • 90500000-2
  • 90510000-5
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do składania oferty Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium winno być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45.ust.6 u.p.z.p. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej, Rynek 1 nr konta: 97880800060010000054540001 z dopiskiem Wadium: załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów ściekowych.
Przelew winien być dokonany w terminie gwarantującym wpływ wadium na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w innej niż pieniądz formie, oryginał zabezpieczenia winien być złożony u Zamawiającego tj. w siedzibie Górna Raba Sp. z o.o., 34-730 Mszana Dolna, ul. Krakowska 27e przed upływem terminu składania ofert.
3W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,kwotę gwarancji,termin ważności gwarancji, zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w okolicznościach o których mowa w art. 46 ust. 4a lub 5 u.p.z.p.
Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania
Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art.46 u.p.z.p.
Nie wniesienie wadium, o którym mowa w ust.1 pkt 10 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowoduje, iż Wykonawca zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gornaraba.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Górna Raba Sp z o.o., ul. krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna tel/fax (018) 33-10-324
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2013 10:00, miejsce: Górna Raba Sp z o.o., ul. krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna, pokój nr 7
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.