akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 21.02.2014

Aktualnych ofert: 2778
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Warszawa
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Praga Północ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wraz z transportem, rozładowaniem i wniesieniem fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i atramentowych oraz faksów i kserokopiarek, znajdujących się w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Praga Północ, zgodnie z formularzem cenowym- załącznik nr 2 do SIWZ.
Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje
Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w załączniku Nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 30125110-5
  • 30124300-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 30.11.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 100%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.praga-pn.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Dzielnicy Praga Północ, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, parter, WOM, stanowisko 18 na wniosek wykonawcy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 10:00, miejsce: Urząd Dzielnicy Praga Północ, 03-708 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, Wydział Zamówień Publicznych, III p., pok.339.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.