akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia: 20.02.2014

Aktualnych ofert: 3276
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Dostawy, Kraków
Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 realizowanego w ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 3
Zamówienie swoim zakresem obejmuje:

1) opracowanie, na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (załączniki nr 1.a, do niniejszej Specyfikacji)
a) szczegółowej treści i narracji wystawy,
b) szczegółowego rozmieszczenia eksponatów, modeli, materiałów ilustrujących tematykę wystawy,
c) szczegółowego scenariusza: filmów, animacji, prezentacji, nagrań dźwiękowych, gier edukacyjnych,
d) projektów graficznych: filmów, animacji, prezentacji, gier edukacyjnych,
e) projektów grafik: małogabarytowych, średniogabarytowych, wielkoformatowych,
f) projektów wykonawczych oświetlenia: ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, scenograficznego, efektowego, oświetlenia gablot - wraz z doborem opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego,
g) projektów wykonawczych instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla sprzętu i urządzeń multimedialnych,
h) systemu zarządzania treścią (kontentem multimedialnym), systemu sterowania multimediami i oświetleniem,
i) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych: stanowisk, modeli i instalacji naukowych i edukacyjnych - multimedialnych i interaktywnych,
j) projektów wykonawczych i rysunków warsztatowych elementów aranżacji i scenografii:
ścianek, sufitów, zabudów, wydzieleń, podestów, gablot, ram,
manekinów, modeli, instalacji edukacyjnych, interaktywnych, multimedialnych,
nośników dla grafik i elementów informacji wizualnej, ekspozytorów, podstaw pod opisy eksponatów.

2) wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów:
a) stanowisk, modeli i instalacji naukowych i edukacyjnych - multimedialnych i interaktywnych,
b) elementów aranżacji i scenografii ekspozycji:
ścianek, sufitów, zabudów, wydzieleń, podestów, gablot, ram,
stanowisk, manekinów, modeli, instalacji edukacyjnych, interaktywnych, multimedialnych,
- nośników dla grafik i elementów informacji wizualnej, ekspozytorów, podstaw pod opisy eksponatów,
c) grafik: małogabarytowych, średniogabarytowych, wielkogabarytowych,
d) instalacji teletechnicznych oraz instalacji elektrycznych: dla potrzeb urządzeń i sprzętu multimedialnego, teletechnicznego oraz instalacji oświetlenia: ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, scenograficznego, efektowego, oświetlenia gablot (z oprawami i osprzętem),
e) urządzeń oraz sprzętu multimedialnego i teletechnicznego,

3) rozmieszczenie na ekspozycji eksponatów - na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji projektów,

4) wykonanie i instalacja wraz z uruchomieniem, na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego do realizacji szczegółowych scenariuszy i projektów:
a) filmów,
b) animacji i prezentacji multimedialnych,
c) gier edukacyjnych,
d) nagrań dźwiękowych,

5) opracowanie i zakup wraz z dostawą i instalacja z uruchomieniem oraz testami oprogramowania do zarządzania: treścią, sprzętem oraz urządzeniami audiowizualnymi i teletechnicznymi, oświetleniem, instalacjami ekspozycyjnymi,

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

7) udzielenie gwarancji i rękojmi: na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia,

8) serwis w okresie gwarancji,

9) przeniesienie autorskich praw majątkowych.


Do obowiązków Wykonawcy należy również :
opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac i uzgodnienie go z Zamawiającym,
przeprowadzenie prób sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, oświetlenia, kontentu multimedialnego, systemów zarządzania,
przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych sprzętu, urządzeń, modeli, instalacji, systemów zarządzania,
zapewnienia serwisu gwarancyjnego przez okres trwania gwarancji.
zachowanie zgodności z instrukcją p.poż


Parametry techniczne:
Ekspozycja ma zostać zaprojektowana i zrealizowana w tzw. Małym Hangarze - na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Hangar jest obiektem halowym wybudowanym na planie prostokąta. Powierzchnia netto Małego Hangaru: 725,10 m2. Kubatura Małego Hangaru: 6.704,3 m3.
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
 • 79956000-0
 • 39154000-6
 • 32323000-6
 • 32321300-2
 • 31500000-1
 • 31611000-2
 • 32417000-9
 • 39150000-8
 • 48780000-9
 • 51110000-6
 • 71314100-3
 • 72212783-1
 • 79932000-6
 • 79934000-0
 • 79930000-2
 • 92110000-5
 • 92312000-1
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 21.07.2014

III INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa wadium na kwotę: 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale I;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późn.zm.).
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wykonanie wystawy Skrzydła Wielkiej Wojny.
6. Jako datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do Oferty oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii wpłaty wadium w pieniądzu z potwierdzeniem dokonanego przelewu.
7. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale
do oferty.
8. Dokumenty wadialne, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, będą zgodne co do treści
i formy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) z Ustawą z dnia 2 listopada 2012 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U z 2012r., poz. 1376 z późniejszymi zmianami) - art. 81 i następne;
2) z Ustawą z dnia 5 kwietnia 2013 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2015 r. poz. 950 z późniejszymi zmianami);
3) z Ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zamianami).
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.14 niniejszego Rozdziału.
11. Zamawiający, zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana
1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
16. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi gwarantować Zamawiającemu wypłatę wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i art.46 ust. 5 Ustawy. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
 • Cena - 70%
 • walory aranżacji wystawy - 10%
 • Jakośc aplikacji interaktywnej i kontentu multimedialnego - 10%
 • długośc oferowanej gwarancji - 10%
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.muzeumlotnictwa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 14:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków w sekretariacie Dyrektora
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą : Skrzydła Wielkiej Wojny - Małopolska 1914 - 2014 realizowanego w ramach Małopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013, Oś Priorytetowa 3
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.