akupuj.pl
line top
browse

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, data zamieszczenia: 03.05.2013

Aktualnych ofert: 3171
Dodaj/usuń ze schowka Dodaj do schowka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Drukuj Drukuj

Przetarg, Usługi, Chełm
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 42 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych wg Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja Towarzystwa Nasz Dom w ramach projektu systemowego pn: START współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137716/2013
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak

I ZAMAWIAJĄCY

Dane dostępne po zalogowaniu

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 42 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych wg Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja Towarzystwa Nasz Dom w ramach projektu systemowego pn: START współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 42 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zamieszkujących na terenie powiatu chełmskiego wg Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja Towarzystwa Nasz Dom w terminie: od 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku i od 1 września 2013 r. do 30 listopada 2013 roku na terenie miasta Chełm w ramach projektu systemowego pn: START współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.


2. Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzmocnienie 42 osób pełniących funkcję rodzin zastępczych na terenie powiatu chełmskiego w zakresie umiejętności i kompetencji oraz poprawa jakości pieczy zastępczej na terenie powiatu chełmskiego, w tym:
1) 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej,
2) 8 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej,
3) 3 osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej (sprawują opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi),
4) 2 osoby pełniąc funkcję rodziny zastępczej niezawodowej - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
5) 11 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej.

3. Miejsce realizacji szkolenia: miasto Chełm.

4. Uczestnicy szkolenia: 42 osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych zamieszkujących teren powiatu chełmskiego.

5. Zakres programowy szkoleń i liczba godzin:

Zakres programowy szkolenia oraz liczba godzin szkolenia winna być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 274, poz.1620).

Szkolenie powinno zawierać następujące kategorie kompetencji:

1) Opieka nad dziećmi, zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, przynależności, rozwoju i stabilności dzieci w rodzinach zastępczych.
2) Zaspakajanie potrzeb rozwojowych oraz kompensacja opóźnień rozwojowych.
3) Wspieranie więzi pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi.
4) Ułatwianie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie.
5) Współpraca z innymi osobami stanowiącymi zespół utworzony dla rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny.

A. Zakres programowy szkolenia dla 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej:

1) elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka;
2) regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
a) zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowaniu dzieci, w szczególności informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach dotyczących rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
b) zasady finansowania rodzin zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych niezawodowych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
3) wiedzę na temat specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru;
4) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem:
a) problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną,
b) wpływu sytuacji kryzysowych na dziecko i rodzinę,
c) wiedzy na temat więzi, ich budowania i znaczenia w życiu dziecka,
d) występowania przemocy w rodzinie,
e) efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej, z uwzględnieniem rodziców biologicznych dziecka,
f) potrzeb edukacyjnych dzieci i sposobów wspierania dzieci w kompensowaniu opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań;
5) podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
6) wiedzę o wpływie środowiska, w którym dziecko się wychowuje, na jego rozwój i zachowanie;
7) wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka;
8) wiedzę z zakresu organizacji pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
9) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
10) podstawową wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także o rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień;
11) wiedzę o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka oraz wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegrację rodziny biologicznej lub zapewnienie dziecku trwałego środowiska rodzinnego;
12) wiedzę na temat wpływu pieczy zastępczej na środowisko rodziny zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci naturalnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
13) badania pedagogiczno-psychologiczne.

Liczba godzin szkolenia przeznaczona zakres programowy określony w pkt A, wynosi: 52 godzin dydaktycznych dla każdej osoby, w tym 2 godziny dydaktyczne przeznaczone na przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych dla każdej osoby.

B. Zakres programowy szkolenia dla 8 osób - pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej obejmuje zakres określony w pkt A, oraz dodatkowo:

1) specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych;
2) wiedzę o metodach postępowania z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania i trudności w funkcjonowaniu społecznym;
3) doskonalenie umiejętności opiekuńczych, umiejętności radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi oraz pokonywania trudności związanych z kompensacją opóźnień rozwojowych dziecka;
4) wiedzę o metodach i technikach stosowanych w pokonywaniu przez dziecko niepowodzeń szkolnych;
5) metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;
6) badania pedagogiczno-psychologiczne.

Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy, o którym mowa w pkt B, wynosi 17 godzin dydaktycznych dla każdej osoby, w tym 2 godziny dydaktyczne przeznaczone na przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych dla każdej osoby.

C. Zakres programowy szkolenia dla 3 osób - pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, które sprawują opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi, obejmuje zakres określony w pkt A i B, oraz dodatkowo:

1) wiedzę z zakresu wczesnej diagnostyki, w tym wczesnego rozpoznawania zaburzeń rozwojowych, interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, jako kompleksowej wielospecjalistycznej pomocy dziecku niepełnosprawnemu;
2) wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, w tym rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego oraz metod rewalidacji i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
3) informacje o organizacjach i instytucjach wspierających oraz udzielających specjalistycznej pomocy rodzinom wychowującym dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami;
4) wiedzę z zakresu specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
5) badania pedagogiczno-psychologiczne;

Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy, o którym mowa w pkt C wynosi 22 godzin dydaktycznych dla każdej osoby, w tym 2 godziny dydaktyczne przeznaczone na przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych dla każdej osoby.

D. Zakres programowy szkolenia dla 2 osób - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego zakres programowy szkolenia, obejmuje zakres określony w pkt A, B i C, oraz dodatkowo zagadnienia dotyczące adaptacji psychospołecznej do nowej sytuacji, także sposobu przygotowania dziecka i rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie.

Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy, o którym mowa w pkt D, wynosi 12 godzin dydaktycznych dla każdej osoby, w tym 2 godziny dydaktyczne przeznaczone na przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych dla każdej osoby.

E. Zorganizowanie w ramach praktyk, jednodniowego wyjazdu studyjnego dla 31 uczestników szkolenia, w tym: 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, 8 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, 3 osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, 2 osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej niezawodowej - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka lub wioski dziecięcej z terenu powiatu innego niż powiat chełmski.

F. Zakres programowy szkolenia dla 11 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej zakres programowy szkolenia obejmuje:

1) elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka;
2) regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym:
a) zagadnienia organizacji opieki nad dzieckiem i możliwości uzyskania wsparcia w wychowaniu dzieci, w szczególności informacje o zadaniach i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie w sprawach dotyczących rodzin zastępczych spokrewnionych,
b) zasady finansowania rodzin zastępczych spokrewnionych;
3) wiedzę na temat specyfiki pieczy zastępczej, jej celu i czasowego charakteru;
4) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem:
a) problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną,
b) wpływu sytuacji kryzysowych na dziecko i rodzinę,
c) wiedzy na temat więzi, ich budowania i znaczenia w życiu dziecka,
d) występowania przemocy w rodzinie,
e) efektywnej komunikacji z dzieckiem oraz innymi uczestnikami procesu pieczy zastępczej, z uwzględnieniem rodziców biologicznych dziecka,
f) potrzeb edukacyjnych dzieci i sposobów wspierania dzieci w kompensowaniu opóźnień edukacyjnych i rozwijaniu zainteresowań;
5) podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
6) wiedzę o wpływie środowiska, w którym dziecko się wychowuje, na jego rozwój i zachowanie;
7) wiedzę i umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb dziecka oraz oceny sytuacji dziecka;
8) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
9) podstawową wiedzę o uzależnieniach i ich wpływie na dziecko i rodzinę, a także o rozpoznawaniu objawów występowania u dziecka uzależnień;
10) wiedzę o znaczeniu rodziny biologicznej w życiu dziecka oraz wskazówki do udziału rodziny zastępczej w planie pracy z rodziną biologiczną, prowadzonej przez asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów bezpośrednich i pośrednich z rodziną biologiczną oraz działań ukierunkowanych na reintegrację rodziny biologicznej lub zapewnienie dziecku trwałego środowiska rodzinnego;

Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na wyżej wymieniony zakres programowy wynosi 30 godzin dydaktycznych dla każdej osoby.

Wszystkie szkolenia winny być prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników, zgodnie ze standardami stosowania Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza.

6. Zadania Wykonawcy:

1) Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 42 uczestników projektu według Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja Towarzystwa Nasz Dom na terenie miasta Chełm w terminie od 27 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. i od 1 września do 30 listopada 2013 r.
2) Przeprowadzenie szkolenia zgodnie ze standardami Programu PRIDE Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja.
3) Przeprowadzenie badań pedagogicznych i psychologicznych dla 31 uczestników szkolenia, w tym: 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, 8 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, 3 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, 2 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i wydanie opinii psychologiczno-pedagogicznej dla każdego z 31 uczestników szkolenia, których dotyczy przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych.
4) Zapewnienie sali dydaktycznej z wyposażeniem (rzutnik multimedialny, laptop, ekran na statywie, papier do flipczartu, flipczart itp.) odpowiadającej liczbie osób biorących udział w szkoleniu
5) Zapewnienie uczestnikom szkolenia bezpiecznych i higienicznych warunków szkolenia.
6) Zapewnienie dla każdego uczestnika szkolenia licencjonowanych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych wyprodukowanych przez Towarzystwo Nasz Dom tj. podręcznika dla opiekunów, Księgi Życia, filmów oraz innych materiałów.
7) Zorganizowania przed rozpoczęciem szkolenia 1 spotkania organizacyjnego w dniu 27 kwietnia 2013 r., ze wszystkimi uczestnikami szkolenia w celach organizacyjnych, m.in. poinformowania uczestników szkolenia o szczegółowym zakresie programowym szkolenia, podziałach na grupy, ustalenia wspólnie z uczestnikami terminów szkoleń, organizacji wyjazdu studyjnego.
8) Zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia w każdy dzień szkolenia (obiad składający się z 2 dań) bez względu na liczbę godzin szkoleniowych w danym dniu.
9) Zapewnienie serwisu kawowego z poczęstunkiem w każdy dzień szkolenia (kawa, herbata, sok, ciastka, owoce, woda gazowana i niegazowana, cukier, śmietanka) podczas szkoleń - w czasie przerw w zajęciach szkoleniowych.
10) Zapewnienie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie (z miejsca zamieszkania uczestnika szkolenia do miejsca realizacji szkolenia i z powrotem), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
11) Opracowanie szczegółowego programu i wstępnego harmonogramu szkolenia określającego miejsce szkolenia - adres i nazwę budynku, w którym odbywać się będzie szkolenie, daty i godziny szkolenia, tematykę i zakres programowy, z podziałem na odpowiednie grupy szkoleniowe. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty opracowanego programu i wstępnego harmonogramu szkolenia.
12) Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu studyjnego dla 31 uczestników szkolenia, w tym: 18 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej, 8 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, 3 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, 2 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej niezawodowej - kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, w celu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka lub wioski dziecięcej z terenu innego powiatu niż powiat chełmski.
a) Zapewnienie udziału 2 osób - koordynatorów pieczy zastępczej ze strony Zamawiającego podczas wyjazdu studyjnego;
b) Zapewnienie suchego prowiantu na czas podróży do miejsca wyjazdu i drogi powrotnej dla uczestników wyjazdu (dla każdej osoby, co najmniej: 0,5 1. wody niegazowanej lub soku, 2 kanapki, owoce);
c) Zapewnienie dwudaniowego obiadu dla uczestników wyjazdu studyjnego i koordynatorów pieczy zastępczej ze strony Zamawiającego;
d) Zapewnienia bezpiecznego transportu uczestnikom wyjazdu studyjnego (od miejsca wyjazdu tj. miasta Chełm, do miejsca wizyty studyjnej i z powrotem), a także przejazdu taborem autobusowym sprawnym technicznie, z klimatyzacją, posiadającym ubezpieczenie OC, NNW oraz aktualne badania techniczne, spełniającym wszystkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z przepisami o transporcie drogowym (w tym wymagane prawem zezwolenia i licencje dla firmy przewozowej), obsługiwanym przez kierowców posiadających odpowiednie wymagania do kierowania pojazdami i samochodami służącymi do przewozu osób. Dodatkowo w ramach przejazdu Wykonawca zapewni sprawdzenie w dniu wyjazdu stanu technicznego pojazdu przewożącego uczestników oraz opiekunów oraz kierowcy przez Policję. W sytuacji, gdy autokar przewożący nie uzyska stosownego zaświadczenia Wykonawca musi zapewnić autokar zastępczy o tej samej klasie. W przypadku nie wykonania usługi przewozu zgodnie z powyższymi wymogami, Zamawiający ma prawo skorzystać z usługi przewozu innej firmy, obciążając kosztami przewozu Wykonawcę. Godzina i dokładne miejsce wyjazdu zostanie uzgodnione z Wykonawcą na 3 dni przed planowaną datą wyjazdu.
13) Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia od pierwszego do ostatniego dnia szkolenia (zapewnienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas wyjazdu studyjnego i pobytu na szkoleniu), na kwotę nie mniejszą niż 10 tys. zł na każdą osobę biorącą udział w szkoleniu. Polisa zostanie dostarczona Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. W razie wystąpienia wypadku, Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia protokołu okoliczności i przyczyn wypadku związanego ze szkoleniem w drodze do i z miejsca szkolenia;
14) Zapewnienie, w razie konieczności, opieki medycznej i pielęgniarskiej;
15) Zapewnienie kadry o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i warsztatów poświadczonym dokumentami w tym: co najmniej 2 osób posiadających certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla trenerów Programu PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza Adopcja wydanego przez Towarzystwo Nasz Dom, co najmniej 1 psychologa i 1 pedagoga posiadających uprawnienia do przeprowadzania odpowiednio badań psychologicznych i badań pedagogicznych.
16) Przeprowadzenia ewaluacji szkolenia - dokonanie oceny szkolenia za pomocą ankiet ewaluacyjnych. Wzór ankiety Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji nie później, niż 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkoleń.
17) Prowadzenia dokumentacji obejmującej: indywidualne listy obecności uczestników szkolenia, dziennik zajęć obejmujący: wymiar godzin i tematy zajęć, rejestr wydanych świadectw potwierdzających ukończenie szkolenia.
18) Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi po ukończeniu szkolenia świadectwa ukończenia szkolenia PRIDE, zawierające dane zgodnie z wymogami Towarzystwa Nasz Dom i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
(1 egz. uczestnikowi i 1 egz. Zamawiającemu). Dokument musi zawierać min. szczegółowy zakres programowy szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia.
19) Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu (1 egz.) opinię psychologiczno-pedagogiczną dotyczącą każdego z 31 uczestników szkolenia, których dotyczy przeprowadzenie badań pedagogiczno-psychologicznych.
20) Przygotowanie prezentacji multimedialnej z przebiegu szkoleniu oraz raportu poszkoleniowego w wersji papierowej i elektronicznej.
21) Dołączenia do oferty wzorów materiałów szkoleniowych, w tym świadectw o ukończeniu szkolenia.
22) Oznakowania pomieszczeń, w których będą odbywały się zajęcia, materiałów szkoleniowych oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przy realizacji szkolenia, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plakaty do oznakowania miejsca realizacji projektu dostarczy Zamawiający w dniu rozpoczęcia szkoleń.
23) Przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie w zakresie realizacji danego szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 ze zm.).
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
  • 80000000-4
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 97560.0 PLN

IV PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

V UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dane dostępne po zalogowaniu
X

Strona biuletyn-zamowien.pl używa plików cookie (ciasteczek) niezbędnych do jej prawidłowego działania, używamy także dodatkowych plików cookies w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników, dzięki którym nasza strona będzie bardziej użyteczna i funkcjonalna. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do przeglądania stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystanie z naszych stron internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.